Adop­tions­bu­reau betal­te mil­li­o­ner for at få fle­re syd­kore­an­ske børn til Dan­mark: “Leder tan­ker­ne hen på bestikkelse”


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange 

Dan­ske par kun­ne op igen­nem 1980’erne og 1990’erne ikke få nok syd­kore­an­ske adop­tivbørn til Danmark. 

Der­for valg­te et dansk adop­tions­bu­reau at omgå syd­kore­ansk lov­giv­ning og beta­le ekstra­ge­by­rer for­klædt som dona­tio­ner og lån til Korea i for­sø­get på at skaf­fe fle­re børn, viser intern kor­re­spon­dan­ce fra bureauerne. 

Det leder tan­ker­ne hen på bestik­kel­se, siger en ekspert. 

Hele histo­ri­en

I 1960’erne begynd­te de før­ste syd­kore­an­ske børn at bli­ve bortadop­te­ret til Dan­mark, og på få årti­er blev efter­spørgs­len på kore­an­ske børn enorm. 

Antal­let af adop­tio­ner fra Syd­korea til Dan­mark kul­mi­ne­re­de i 1980’erne og 1990’erne, og det betød, at de syd­kore­an­ske adop­tions­bu­reau­er hav­de svært ved at føl­ge med efterspørgslen. 

Med andre ord var de ved at løbe tør for syd­kore­an­ske børn, som de kun­ne sen­de til Vesten – her­un­der Danmark. 

Der­for begynd­te et dansk bureau med åbne øjne at omgå syd­kore­ansk lov­giv­ning ved blandt andet at beta­le ekstra­ge­by­rer i form af dona­tio­ner og lån til adop­tions­bu­reau­er i Sydkorea. 

Det viser en 3.000-siders kor­re­spon­dan­ce mel­lem det kore­an­ske adop­tions­bu­reau Kore­an Soci­al Ser­vi­ces (KSS) og det dan­ske DIA (tid­li­ge­re Adop­tion Cen­ter og DanAdopt). En kor­re­spon­dan­ce, som stræk­ker sig over fle­re årti­er, og som Fri­heds­bre­vet har gennemgået. 

Her frem­går det blandt andet i et inter­nt brev mel­lem ledel­sen i Adop­tion Cen­ter, hvor­dan de plan­læg­ger at omgå det mak­si­ma­le gebyr­loft, som Syd­koreas rege­ring har fast­sat for adoptivbørn. 

“For 1994 vil geby­ret være afgø­ren­de for hvor stor dona­tion, vi kan give. I 1993 sag­de Mr. Paik (direk­tør i KSS, red.) til os, at de ikke vil­le for­hø­je geby­ret, for det vil­le rege­rin­gen ikke til­la­de. Hvis de der­for ikke ønsker at for­hø­je geby­ret, men fast­hol­der det på 3.000 dol­lars, skal vi for­modent­lig være indstil­let på at give mindst 75.000 dol­lars i dona­tio­ner,” står der i bre­vet fra vice­di­rek­tø­ren til ledel­sen i Adop­tion Cen­ter fra 1994. 

De man­ge adop­tions­bu­reau­er var nem­lig også i skarp kon­kur­ren­ce med hin­an­den om at skaf­fe nok børn til de adop­tions­vil­li­ge danskere. 

Og med et loft over, hvad de iføl­ge lov­giv­nin­gen måt­te beta­le per barn, tye­de det dan­ske adop­tions­bu­reau Adop­tion Cen­ter til kre­a­ti­ve løs­nin­ger i for­sø­get på at omgå det­te, viser korrespondancen. 

Bureau­et fik for eksem­pel dan­ske adop­tiv­for­æl­dre til at beta­le tusind­vis af kro­ner hvert år i dona­tio­ner til vel­gø­ren­de for­mål i Sydkorea. 

En gen­nem­gang viser, at der udover et fast måned­ligt adop­tions­ge­byr blev over­ført dona­tio­ner for cir­ka 4,8 mil­li­o­ner dol­lar gen­nem fle­re årti­er. Det sva­rer omreg­net i nutids­kro­ner til et total­be­løb på cir­ka 53,7 mil­li­o­ner kro­ner i dona­tio­ner. Da aktind­sig­ten ikke inde­hol­der kor­re­spon­dan­ce fra alle år, kan det ikke ude­luk­kes, at det­te tal er end­nu større. 

Kor­re­spon­dan­cen sår nu alvor­lig tvivl om, hvor man­ge af de dona­tio­ner, der egent­lig gik til gode for­mål, eller om dona­tio­ner­ne i ste­det blev brugt som beta­ling under bor­det i for­sø­get på at få fle­re børn til Danmark. 

“Når pen­ge­ga­ver kædes så tæt sam­men med for­mid­lin­gen af børn, leder det tan­ker­ne hen på, at der kan være tale om bestik­kel­se,” siger Ben­te Adolp­h­sen, der er jurist og kon­su­lent med over 35 års erfa­ring med udsat­te børn og unge. 

Syste­ma­tisk ulov­lig adfærd

Dan­mark har i mere end 70 år været et af de lan­de i Euro­pa, der har mod­ta­get aller­f­lest adop­te­re­de børn fra Sydkorea. 

I alt har omkring 9.000 børn taget den lan­ge rej­se fra Syd­korea til Dan­mark, hvor en ny fami­lie har stå­et klar til at mod­ta­ge dem. 

Men Fri­heds­bre­vet har tid­li­ge­re kun­net afslø­re, hvor­dan adop­tio­ner­ne i 1970’erne og 1980’erne har været præ­get af syste­ma­tisk ulov­lig adfærd. 

Og her­hjem­me har for­e­nin­gen Danish Kore­an Rights Group (DKRG), der består af adop­te­re­de fra Syd­korea, gen­nem­gå­et over 1.000 sager og fun­det ulov­lig sags­be­hand­ling i stort set allesammen. 

Iføl­ge for­e­nin­gen tyder meget på, at en stor del af de omkring 9.000 adop­tio­ner af syd­kore­an­ske børn her­hjem­me enten er sket uden samtyk­ke, med for­fal­ske­de papi­rer, eller hvor bør­ne­ne fejl­ag­tigt er ble­vet regi­stre­ret som forældreløse. 

For­mid­lin­gen af adop­tivbørn har været delt mel­lem dan­ske adop­tions­bu­reau­er og syd­kore­an­ske bureau­er, og de har ofte ind­gå­et såkald­te ven­skabs­af­ta­ler. Og det er alt­så i den kor­re­spon­dan­ce mel­lem Adop­tion Cen­ter og KSS, at man nu kan se, hvor­dan de for­søg­te at omgå reg­ler­ne i for­sø­get på at skaf­fe fle­re adop­tivbørn til Danmark. 

Lok­ke­de med “spe­ci­al donations”

Den sto­re efter­spørgsel sat­te nem­lig adop­tions­bu­reau­er­ne i Syd­korea i en gun­stig position. 

Med fle­re vest­li­ge bureau­er, der kæm­pe­de om bør­ne­ne, spred­te der sig en vis form for nervø­si­tet om, hvor­vidt der kun­ne leve­res nok børn. I kor­re­spon­dan­cen frem­går det blandt andet, hvor­dan Adop­tion Cen­ter sam­men­lig­ner sine pri­ser med de kon­kur­re­ren­de adoptionsbureauer. 

“Jeg er for­ny­lig ble­vet bekendt med, efter at have talt med de andre nor­di­ske adop­tions­bu­reau­er, at de beta­ler mere i gebyr, end vi gør,” skri­ver direk­tø­ren for Adop­tion Cen­ter i 1994. 

Men som tid­li­ge­re nævnt var der et loft for geby­ret, som Syd­koreas rege­ring vil­le tage for adop­tio­ner. Der­for tye­de det dan­ske bureau til “spe­ci­al­do­na­tio­ner”, og der­med kun­ne de omgå lof­tet for, hvad et barn fra Syd­korea måt­te koste. 

I en intern kor­re­spon­dan­ce fra Adop­tion Cen­ter den 22. febru­ar 1994 blev der givet til­la­del­se til at “præ­mi­e­re” et beløb som tak for for­mid­lin­gen af børn året før. 

“Det er også bag­grun­den for, at jeg gik ind for, at vi skul­le ‘præ­mi­e­re’ KSS for at have for­mid­let så man­ge børn til os i 1993 (selv­om det ikke er mere end vi aftal­te, idet vi bad om 70 børn) – og dog! Du har der­for man­dat til at give KSS en dona­tion på US$ 25.000 som ‘præ­mie’ for det høje for­mid­lings­tal i 1993,” lyder det fra vice­di­rek­tø­ren til direktøren. 

I et refe­rat fra en tele­fon­sam­ta­le den 14. maj 1990 dis­ku­te­rer direk­tø­ren ved Adop­tion Cen­ter og direk­tø­ren ved KSS lige­le­des, hvor­vidt fle­re pen­ge kan skaf­fe fle­re børn til Danmark. 

“Mr Kim siger, at hvis Sowoon (et bør­ne­hjem, som KSS sam­ar­bej­der med, red.) kan give fle­re børn pr. måned, har vi jo accep­te­ret at beta­le US$ 2.000 pr. måned, og har sendt dis­se pen­ge op mod slut­nin­gen af juni. FLN spør­ger, hvad det er Mr Kim i Sowoon ønsker nu? Er det mere end US$ 2.000 pr. måned? Kim siger, at de kan dis­ku­te­re det i sep­tem­ber. FLN siger, at hvis de ved at beta­le fle­re pen­ge, kan få fle­re børn, så vil han nødig ven­te til september.” 

Pen­ge­præ­mi­en er påfal­den­de, mener Ben­te Adolphsen. 

“Der er et sjovt sam­men­fald i, at de sto­re dona­tio­ner kom­mer i for­læn­gel­se af for­mid­lin­gen af børn. Det vir­ker meget afpas­set,” siger hun. 

Hvad gik dona­tio­ner­ne til? 

Men det sto­re spørgs­mål er, om dona­tio­ner­ne reelt gik til vel­gø­ren­de for­mål, eller om der var tale om et indi­rek­te gebyr til de kore­an­ske adoptionsbureauer. 

Iføl­ge Fri­heds­bre­vets gen­nem­gang af den inter­ne kor­re­spon­dan­ce så bli­ver der fle­re ste­der nævnt kon­kre­te vel­gø­ren­de pro­jek­ter, som kore­a­ner­ne siger, pen­ge­ne skal gå til. 

Det stør­ste af dem er pro­jek­tet Gre­en­hill, der blev nævnt før­ste gang i 1980. Pro­jek­tet gik ud på at byg­ge en insti­tu­tion for adop­tivbørn for KSS på et stort styk­ke land en times kør­sel fra hoved­sta­den Seoul. 

Og her var Adop­tion Cen­ter sær­ligt rund­hån­det med dona­tio­ner­ne til net­op Greenhill. 

I et nyheds­brev sendt til dan­ske adop­tiv­for­æl­dre står det beskre­vet, hvor­dan Adop­tion Cen­ter brug­te mil­li­o­ner af kro­ner på et adop­tions­pro­jekt i Syd­korea. Hvad der kon­kret kom ud af dona­tio­ner­ne, vides dog ikke. 

I nyheds­bre­vet, der hvert år sen­des ud til adop­tan­ter, næv­nes der fle­re sto­re mil­li­onbe­løb, som Adop­tion Cen­ter done­re­de til Gre­en­hill-pro­jek­tet i Sydkorea. 

Kor­re­spon­dan­cen‚ Fri­heds­bre­vet har gen­nem­gå­et, viser også, at der for­u­den de faste dona­tio­ner blev over­ført selv­stæn­di­ge beløb direk­te til Greenhill-projektet. 

Blandt andet bli­ver en dona­tion på 1.255.000 kro­ner nævnt under “hjæl­pe­ar­bej­de”.

Hvad præ­cist Adop­tion Cen­ter ønske­de at få ud af Gre­en­hill-pro­jek­tet, er uklart. Dog skri­ver Adop­tion Cen­ter i sit nyheds­brev om pro­jek­tet, at man står til at mod­ta­ge fær­re børn fremad­ret­tet, men at man for­ven­ter, at man inden for det næste år vil kun­ne mod­ta­ge børn med for­skel­li­ge handicap. 

“Adop­tion Cen­ter hav­de i janu­ar 1981 besøg af lede­ren af Kore­an Soci­al Ser­vi­ce, og kon­tor­le­de­ren besøg­te i marts 1981 Korea for yder­li­ge­re afkla­ring af pro­ble­mer­ne. Det ret ned­slå­en­de resul­tat af for­hand­lin­ger­ne i marts var, at Adop­tion Cen­ter måt­te imø­de­se en reduk­tion af det antal børn, der kun­ne for­mid­les til Dan­mark, på cir­ka 20 procent.” 

I gen­nem­gan­gen af den inter­ne kor­re­spon­dan­ce ses det, at Adop­tion Cen­ter helt op i 1990’erne fort­sat done­rer til Gre­en­hill-pro­jek­tet, ind­til støt­ten plud­se­lig stopper. 

Iføl­ge Ben­te Adolp­h­sen er det tyde­ligt, at pen­ge­ne og adop­tio­ner­ne hæn­ger sammen. 

“Der er en klar sam­men­hæng mel­lem dona­tio­ner og børn. Det ser ud til, at det er noget, bureau­er­ne afta­ler ind­byr­des, og det vir­ker, som om der er tale om en egent­lig for­ret­nings­mo­del. Det stem­mer ikke overens med betin­gel­ser­ne for uden­land­sk adop­tion,” siger hun. 

Udsted­te lån der ikke skul­le beta­les tilbage 

Men det var ikke kun “spe­ci­al dona­tions”, som Adop­tion Cen­ter send­te til Syd­korea, afslø­rer korrespondancen. 

På et tids­punkt i slut 80’erne udsted­te Adop­tion Cen­ter et lån på 100.000 dol­lars til Greenhill-projektet. 

Men iføl­ge kor­re­spon­dan­cen opstod der efter Adop­tion Cen­ters direk­tørs besøg i Syd­korea i 1994 tvivl om, hvor­vidt der var tale om et reelt lån eller en donation. 

For­in­den viser et brev til KSS fra 1994, at Adop­tion Cen­ter var nervø­se for, at KSS vil­le sæn­ke antal­let af børn, de send­te Adop­tion Cen­ters vej, og der­for skred besty­rel­ses­for­man­den i Adop­tion Cen­ter hur­tigt til handling. 

“Jeg kan uden tvivl bekræf­te, at det har været besty­rel­sen i Adop­tion Cen­ters for­vent­ning, at det­te lån aldrig skul­le tilbagebetales.” 

Iføl­ge besty­rel­ses­for­man­den skul­le “lånet” dog ikke ses som en form for bestik­kel­se af kore­a­ner­ne, må man forstå. 

“Der har på intet tids­punkt været tan­ker om, at det­te lån er rela­te­ret til vores kon­ti­nu­er­li­ge sam­ar­bej­de om hen­vis­nin­ger af adop­tions­børn. Det har altid været vores for­stå­el­se, at vi natur­lig­vis vil fort­sæt­te det gode sam­ar­bej­de med KSS, og det vil være over­flø­digt at tro, at lånet skul­le spil­le en rolle.” 

Til sidst under­stre­ge­de besty­rel­ses­for­man­den end­nu en gang, at lånet aldrig skul­le ses som et lån, der skul­le tilbagebetales. 

“Vores for­slag om at nedskri­ve lånet over en 4‑årig peri­o­de var ude­luk­ken­de på grund af inter­ne årsa­ger. Jeg bekla­ger, hvis der har været nogen tvivl om, at det under ingen omstæn­dig­he­der for­ven­tes fra Adop­tion Cen­ter side, at lånet bli­ver til­ba­ge­be­talt,” skri­ver besty­rel­ses­for­man­den til KSS. 

Det mang­ler vi svar på

DIA, der i 2015 blev til via en sam­men­læg­ning mel­lem de to adop­tions­bu­reau­er Adop­tion Cen­ter Bør­ne­hjælp og DanAdopt, har ikke ønsket at stil­le op til et interview. 

Vi vil­le ellers ger­ne have spurgt dem, hvad de man­ge mil­li­o­ner af dona­tio­ner er gået til, og om man har brugt bestik­kel­se i for­sø­get på at få fle­re børn fra Syd­korea til Danmark. 

I ste­det skri­ver DIA i et skrift­ligt svar, at de er til­hæn­ger af en uvil­dig under­sø­gel­ses­kom­mis­sion for at gran­ske tid­li­ge­re tiders prak­sis og fejl på områ­det for inter­na­tio­nal adoption. 

Anke­sty­rel­sen er alle­re­de i gang med at under­sø­ge adop­tions­sa­ger fra Korea i 1960’erne og 70’erne. Og først når den ven­tes fær­dig næste år, vil soci­al­mi­ni­ster Per­nil­le Rosen­krantz-Theil se, om der skal yder­li­ge­re under­sø­gel­ser til, siger hun til TV 2. 

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her