Advo­ka­ters sam­ta­ler med ind­sat­te blev opta­get stik imod reg­ler­ne: “Fuld­stæn­dig utilstedeligt”

Kri­mi­nal­forsor­gen har i strid med reg­ler­ne opta­get og der­ef­ter gemt dybt for­tro­li­ge tele­fon­sam­ta­ler mel­lem advo­ka­ter og ind­sat­te i en ræk­ke af lan­dets luk­ke­de fængs­ler. Den pro­ble­ma­ti­ske prak­sis blev opda­get i slut­nin­gen af febru­ar, viser en rede­gø­rel­se fra Kri­mi­nal­forsor­gen, som blev offent­lig­gjort fre­dag efter­mid­dag sid­ste uge. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.