Advo­ka­ters sam­ta­ler med ind­sat­te blev opta­get stik imod reg­ler­ne: “Fuld­stæn­dig utilstedeligt”

Kri­mi­nal­forsor­gen har i strid med reg­ler­ne opta­get og der­ef­ter gemt dybt for­tro­li­ge tele­fon­sam­ta­ler mel­lem advo­ka­ter og ind­sat­te i en ræk­ke af lan­dets luk­ke­de fængs­ler. Den pro­ble­ma­ti­ske prak­sis blev opda­get i slut­nin­gen af febru­ar, viser en rede­gø­rel­se fra Kri­mi­nal­forsor­gen, som blev offent­lig­gjort fre­dag efter­mid­dag sid­ste uge. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her