Afslø­ring: Met­tes stor­sponsor sam­ar­bej­der med HA-præsident 

En af Soci­al­de­mo­kra­tiets stør­ste sponso­rer 2E Group med den flam­boy­an­te byg­ge­ma­ta­dor Jes­per Sko­vs­gaard i spid­sen har et kon­tro­ver­si­elt sam­ar­bej­de med Nick Car­sten Niel­sen, der iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger er præ­si­dent for rock­er­klub­ben Hells Angels’ afde­ling i Nyborg, det såkald­te cen­tral area-chap­ter. Sam­ar­bej­det kan doku­men­te­res til­ba­ge til 2020 og bety­der, at HA-rock­e­ren via sin entre­pre­nør­virk­som­hed NCN Byg­ge­ri i 2021 hav­de adskil­li­ge mil­li­o­ner til gode hos 2E-sel­ska­bet DKT Byg. Det viser inter­ne doku­men­ter. HA-præ­si­den­tens NCN Byg­ge­ri har såle­des været at fin­de på fle­re af de sto­re byg­ge­ri­er, som Jes­per Sko­vs­gaards ejen­doms­sel­skab 2E Group har haft i hen­holds­vis Farum og Hedehusene. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her