Afslø­ring: Reg­ning for Ras­mus Pre­hns luksus­mid­dag eks­plo­de­rer efter plud­se­ligt fund af champag­ne-bilag – nu und­skyl­der departementschef

Sagen om føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hns luksus­mid­da­ge, restau­rant­be­søg og fadøl for skat­te­kro­ner tager nu en ny og på alle måder opsigtsvæk­ken­de drej­ning. Det viser sig nem­lig, at Føde­va­re­mi­ni­ste­ri­et plud­se­lig har fun­det en ræk­ke nye bilag rela­te­ret til et omdis­ku­te­ret net­værks­ar­ran­ge­ment den 4. maj om “frem­ti­dens land­brug”, som Fri­heds­bre­vet afslø­re­de tid­li­ge­re på ugen. Her kom det frem, at del­ta­ger­ne fik ser­ve­ret en fin mid­dag med til­hø­ren­de vin­me­nu til en kuvert­pris på 1.265 kro­ner – alt­så væsent­ligt mere end de 600 kro­ner per kuvert, som mini­ste­ri­ets egne ret­nings­linjer nor­malt til­la­der. Efter Fri­heds­bre­vet har stil­let fle­re spørgs­mål til arran­ge­men­tet, har Føde­va­re­mi­ni­ste­ri­et plud­se­lig fun­det fle­re udgif­ter rela­te­ret til mødet den 4. maj. Og de viser, at det stærkt omdis­ku­te­re­de arran­ge­ment er mere end dob­belt så dyrt som først oplyst. Blandt andet er der købt champag­ne, spe­ci­aløl og soda­vand for 7.035 skat­te­kro­ner plus moms, og kuvert­pri­sen lyder nu på 2.826 kro­ner for hver enkelt deltager. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.