Afslø­ring: Unge sol­da­ter brug­te dan­ske våben i Vietnamkrigen

Der var dan­ske våben med i Viet­nam­kri­gen. De kom fra den Mær­sk-eje­de våben­fa­brik Dansk Indu­stri Syn­di­kat også kendt som Rif­fel­syn­di­ka­tet. Det afslø­rer et bil­le­de af en grup­pe unge sol­da­ter fra den såkald­te Rha­de-stam­me. Ste­en Ander­sen, histo­ri­ker og seni­o­r­for­sker ved Rigs­ar­ki­vet, har set bil­le­det og har for Fri­heds­bre­vet veri­fi­ce­ret, at der er tale om Rif­fel­syn­di­ka­tets popu­læ­re maskin­pi­stol, som et CIA-affi­li­e­ret fir­ma i 1950’erne hav­de købt 106.000 eksem­plar af. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.