Alter­na­ti­vets ledel­se er gået i fly­ver­skjul efter sag om kli­ma­ord­fø­rers rej­ser: Næg­ter at sva­re på, hvor­dan par­tiets rej­sepo­li­tik ser ud

Par­tiets nyvalg­te kli­ma­ord­fø­rer, den kli­ma­po­li­ti­ske for­sker The­resa Sca­ve­ni­us, er midt­punkt i en ophe­det offent­lig debat. Det er sket efter udgi­vel­sen af en arti­kel i Fri­heds­bre­vet, hvor det kom frem, at hun har flø­jet 24 gan­ge på fem år i arbejds­re­gi, mens hun pri­vat fly­ver “et par gan­ge om året”. Selv har hun i adskil­li­ge inter­views efter­føl­gen­de med både Ber­ling­s­ke, Poli­ti­ken, TV 2 og DR afvist, at hun som poli­ti­ker har et moralsk ansvar for at gå for­re­st. Ledel­sen i Alter­na­ti­vet er der­i­mod tav­se og afvi­ser at stil­le op til inter­view. Siden begyn­del­sen af den­ne uge har vi såle­des for­søgt at få svar på, hvor­dan par­tiets egen inter­ne rej­sepo­li­tik ser ud. Tid­li­ge­re har par­ti­et ved fle­re lej­lig­he­der i kli­ma­ets navn søgt at gen­nem­fø­re strik­se ret­nings­linjer for offent­ligt ansat­tes rej­ser, men hvor­dan mener par­ti­et, at deres egne fol­ke­valg­te, her­un­der Sca­ve­ni­us, skal age­re, når de skal rundt i ind- og udland? Intet svar. Sene­st har vi også for­søgt at fin­de ud af, hvor­dan poli­tisk leder Fran­ciska Rosenkil­de ser på sagen. Mener hun lige­som The­resa Sca­ve­ni­us, at man som kli­ma­ord­fø­rer i Dan­marks grøn­ne­ste par­ti ikke har et sær­ligt ansvar for at gå for­re­st for at løse kli­ma­kri­sen? Hel­ler intet svar. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her