Amne­sty “kan ikke leve med” tøjpro­duk­tion i Kina, men får pen­ge fra sør­ge­bind­strø­je pro­du­ce­ret i Kina: “Den risi­ko tager vi”

En af DBU’s pro­testak­tio­ner er en helt sort lands­hold­strø­je, tred­je­trøj­en, der måske kom­mer i brug, hvis mod­stan­de­ren duk­ker op i en far­ve, der ikke kan skel­nes fra de dan­ske røde eller hvi­de drag­ter. Lands­hold­strøj­en med det sor­te monokro­me look skal iføl­ge Hum­mel sym­bo­li­se­re et sør­ge­bind for de tusind­vis af døde migran­t­ar­bej­de­re i Qatar. Hum­mel har des­u­den et erklæ­ret mål om at “ændre ver­den gen­nem sport” og giver der­for en pro­cent­del af over­skud­det fra trø­jesal­get til Amne­sty. Men lands­hold­strø­jer­ne, også sør­ge­bind­strøj­en, er pro­du­ce­ret i Kina. Et land, som Amne­sty mil­dest talt har et bøv­let for­hold til. For bare en måned siden trak Amne­sty en kasket til­ba­ge fra en tøj­kol­lek­tion, for­di kasket­ten var pro­du­ce­ret i Kina, og det kan Amne­sty gene­relt ikke leve med. Det møder kri­tik, at Amne­sty på den ene side tager afstand fra Kina, men på den anden side gla­de­ligt mod­ta­ger en del af over­skud­det og lader sig ind­rul­le i Hum­mels mar­keds­fø­ring af landsholdstrøjen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.