Ansat­te på muse­et Ord­rup­gaard var ban­ge for, at de ikke kun­ne kla­ge ano­nymt over direk­tø­rens frygt­kul­tur: “Det gør det ikke til vir­ke­lig­hed,” siger direktøren

Som Fri­heds­bre­vet for nylig kun­ne afdæk­ke, har der i man­ge år her­sket en frygt­kul­tur på kunst­mu­se­et Ord­rup­gaard, som fik med­ar­bej­de­re til at flyg­te eller gå psy­kisk ned. Men selv­om man­ge både på og uden for muse­et Ord­rup­gaard kend­te til, at der var mas­si­ve pro­ble­mer med arbejds­mil­jø­et under muse­ums­di­rek­tør Anne-Bir­git­te Fons­mark, kom det aldrig frem til over­fla­den. Fri­heds­bre­vet kan nu gen­nem kil­deud­sagn, arbejds­plads­vur­de­rin­ger fra Arbejds­til­sy­net og inter­ne mails beskri­ve en luk­ket­hed, der har stå­et på i årti­er. Med­ar­bej­der­ne for­tæl­ler, at de ikke hav­de mulig­hed for at være ærli­ge, for­di deres udsagn vil­le ende på direk­tø­rens kon­tor. “Det kan være en ople­vel­se hos nogen, men det gør det ikke til vir­ke­lig­hed,” lyder sva­ret fra muse­ums­di­rek­tør Anne-Bir­git­te Fonsmark. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her