B.T.’s che­fre­dak­tør om end­nu en mid­dag mel­lem mini­ster og deba­tre­dak­tør: “Det er dobbelt-dumt”

Siden maj er det piblet frem med histo­ri­er om Ras­mus Pre­hns omgang med mini­ste­ri­ets kre­dit­kort, som han uret­mæs­sigt har brugt til at beta­le for reg­nin­gen på barer og restau­ran­ter. Efter­føl­gen­de har han betalt dele af belø­be­ne til­ba­ge. Nu viser det sig, at to af dis­se mid­da­ge fore­gik i sel­skab med den sam­me deba­tre­dak­tør fra B.T. Tid­li­ge­re har avi­sens ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør slå­et fast, at B.T.‘s jour­na­li­ster og redak­tø­rer selv skal beta­le for mid­da­ge med poli­ti­ke­re, for­di der i en rela­tion mel­lem poli­ti­ke­re og magt­kri­ti­ske jour­na­li­ster ikke må her­ske tvivl om præ­mis­ser­ne for mødet. De nye oplys­nin­ger rej­ser igen spørgs­må­let om, hvor­for det til et fag­ligt møde er nød­ven­digt med sådan en ser­ve­ring – samt hvad for­må­let i det hele taget har været. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her