Ber­ling­s­ke Medi­as bel­gi­ske eje­re moni­to­re­rer Krab og Dyrby

Siden den 30. juni 2014 har den bel­gi­ske medi­e­virk­som­hed De Pers­gro­ep med den berøm­te iværk­sæt­ter­fa­mi­lie Van Thil­lo ejet Ber­ling­s­ke Media. Fami­lie­for­ret­nin­gen sty­rer des­u­den fle­re bel­gi­ske og hol­land­ske avi­ser og ejer den stør­ste andel af de kom­merci­el­le tv-kana­ler og fle­re natio­na­le radio­sta­tio­ner i Bel­gi­en og i Hol­land. Fri­heds­bre­vet har spurgt mil­li­ard­virk­som­he­den De Pers­gro­ep, hvor­dan de ser på hånd­te­rin­gen af sagen om Micha­el Dyr­bys med­vir­ken til et sexi­stisk mil­jø på TV 2. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.