Beryg­tet fal­lent vil­le for­an­dre ver­den og være “tobaks­bran­chens mod­stan­der num­mer et” – nu føler inve­sto­rer sig ført bag lyset

På vaske­æg­te Lars Lar­sen-manér tone­de han i bed­ste sen­de­tid frem på skær­men i det popu­læ­re tv-pro­gram Løvens Hule i begyn­del­sen af 2019. “Vi mener, vi har et rig­tig godt til­bud til jer,” prok­la­me­re­de Car­sten Leon­hard Knud­sen, der præ­sen­te­re­de sig som seri­ei­værk­sæt­ter over for de fem løver. Som direk­tør for den born­holm­ske virk­som­hed Con­si­da­ret, der bl.a. pro­du­ce­rer såkald­te tobac­co puf­fs, kom han med et alter­na­tiv til ciga­ret­ter. “Et tobaks­pro­dukt, som er røg­frit, som ikke slår folk ihjel” sag­de han. Da én af de fem løver, den pro­fi­le­re­de iværk­sæt­ter Jes­per Buch, ad to omgan­ge insi­ste­ren­de spurg­te, hvad seri­ei­værk­sæt­te­ren tid­li­ge­re hav­de haft suc­ces med, var der noget, han veg udenom at for­tæl­le. Car­sten Leon­hard Knud­sen er en fal­le­ret ejen­doms­ma­ta­dor, der i begyn­del­sen af finanskri­sen efter­lod sig en tre­cif­ret mil­li­ongæld, blandt andet til Roskil­de Bank. Sene­re fik han gælds­sa­ne­ring. Og så har han et hav af kon­kur­ser bag sig. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her