Big Tobac­co-fond tager afstand fra dansk iværksætter

Der er ugler i mosen hos “tobaks­bran­chens mod­stan­der num­mer et”, virk­som­he­den Con­si­da­ret, der laver et røg­frit alter­na­tiv til ciga­ret­ter. Den ame­ri­kan­ske fond Foun­da­tion for a Smo­ke-Free Wor­ld (FSFW), der var udset til at spil­le en nøg­lerol­le i at gøre Con­si­da­ret til et dansk eks­por­te­ven­tyr, kan ikke gen­ken­de at skul­le have sam­ar­bej­det med Con­si­da­ret eller have givet pen­ge til den dan­ske virk­som­hed. I inter­nt mate­ri­a­le, som Fri­heds­bre­vet er i besid­del­se af, har Con­si­da­ret og direk­tø­ren, Car­sten Leon­hard Knud­sen, ellers adskil­li­ge gan­ge frem­hæ­vet, hvor­dan et sam­ar­bej­de med den ame­ri­kan­ske fond, der er finan­si­e­ret af ver­dens stør­ste tobaks­pro­du­cent, Phi­lip Mor­ris, skul­le udbre­de Con­si­da­rets pro­dukt. Fon­den skul­le være med til at distri­bu­e­re Con­si­da­rets flagskibspro­dukt tobac­co puff i hele ver­den, frem­går det af inve­storma­te­ri­a­le. Det bestri­der fon­den, som i det hele taget afvi­ser at distri­bu­e­re og pro­du­ce­re produkter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her