Bilag afslø­rer ekstra­va­gant for­brug hos Dansk Fol­ke­par­tis tid­li­ge­re ledel­se: Ita­li­ensk vin for 216.348 skat­te­kro­ner og med­lem­skab af fin Tivo­li-salon for 111.875

Vin­fla­sker­ne har klir­ret hos Dansk Fol­ke­par­ti. På lidt mere end halvan­det år køb­te Dansk Fol­ke­par­ti mere end 1.300 fla­sker vin for i alt 216.348 kro­ner fra par­ti­kas­sen på Chri­sti­ans­borg, afslø­rer inter­ne bilag. Andre bilag viser, at par­ti­et også har brugt skat­te­kro­ner fra par­ti­kas­sen på at være med i Tivo­lis eks­klu­si­ve erhvervs­klub, hvor et med­lem­skab koster mere end 100.000 kro­ner årligt. I dag er vinen for­s­vun­det, siger ledel­sen i Dansk Fol­ke­par­ti, som ret­ter kri­tik af den tid­li­ge­re sekre­ta­ri­ats­chef for at stå bag det sto­re ind­køb af vin. Selv afvi­ser che­fen, der i dag arbej­der hos Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne, at kom­men­te­re sagen via hen­des advo­kat, som også er dra­get ind i den spe­ge­de sag. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her