Bitco­in som fri­he­dens tro­jan­ske hest

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med Alex Gladste­in, der til dag­lig er chef­stra­teg hos den ame­ri­kan­ske men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tion The Human Rights Foun­da­tion. Gladste­in er en før­en­de eks­pert i, hvor­dan Bitco­in kan bru­ges i kam­pen for men­ne­ske­ret­tig­he­der overalt i ver­den og til at under­mi­ne­re repres­si­ve regi­mer. Gladste­in mener også, at det vil­le være godt for ver­den, for kam­pen for lig­hed og fri­hed, hvis Bitco­in aflø­ser dol­la­ren som glo­bal reser­ve­va­lu­ta og der­med fra­ta­ger USA et af sine mest ind­fly­del­ses­ri­ge privilegier. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her