Blå par­ti­er er ikke fans af Kul­tu­rens Ana­ly­se­in­sti­tut: Lige­gyl­digt og frå­ds med skattekroner

Fri­heds­bre­vet har sat sig for at for­sø­ge at besva­re føl­gen­de spørgs­mål: Hvad skal Kul­tu­rens Ana­ly­se­in­sti­tut egent­lig lave? Helt kort kan det siges, at det ved man ikke. Det kan også siges, at der er mod­vil­lig­hed at spo­re i blå blok, hvor Nye Bor­ger­li­ge og Libe­ral Alli­an­ce mener, at der er tale om en gang varm luft, der er spild af skat­te­kro­ner og skal luk­kes så hur­tigt som muligt. Til gen­gæld er der opti­mis­me hos rege­rin­gen og hos kul­tur­li­vet selv. De er bare ikke helt eni­ge om, hvad de vil have ana­ly­ser af – og sva­ret blaf­rer sta­dig i vinden. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.