Blev adva­ret i 2013: Nu risi­ke­rer DTU kæm­pe mil­li­onreg­ning efter ulov­ligt letbanebyggeri

Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU) får nu kri­tik for at bru­ge 37 mil­li­o­ner kro­ner på Hoved­sta­dens Let­ba­ne uden at have lov­hjem­mel til det. Det viser en opsigtsvæk­ken­de udta­lel­se fra Uddan­nel­ses- og Forsk­nings­sty­rel­sen, hvor sty­rel­sen kal­der DTU’s med­fi­nan­si­e­ring af let­ba­nen for “sær­de­les kri­tisa­belt”. Iføl­ge et 14 siders notat fra sty­rel­sen, som Fri­heds­bre­vet har fået ind­sigt i, blev DTU alle­re­de i 2013 adva­ret om, at de ikke måt­te bru­ge pen­ge på at få let­ba­nen til at køre gen­nem cam­pus. Alli­ge­vel ind­gik uni­ver­si­te­tet sene­re en afta­le med Lyng­by-Taar­bæk Kom­mu­ne om at med­fi­nan­si­e­re net­op det. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her