Blev adva­ret i 2013: Nu risi­ke­rer DTU kæm­pe mil­li­onreg­ning efter ulov­ligt letbanebyggeri

Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU) får nu kri­tik for at bru­ge 37 mil­li­o­ner kro­ner på Hoved­sta­dens Let­ba­ne uden at have lov­hjem­mel til det. Det viser en opsigtsvæk­ken­de udta­lel­se fra Uddan­nel­ses- og Forsk­nings­sty­rel­sen, hvor sty­rel­sen kal­der DTU’s med­fi­nan­si­e­ring af let­ba­nen for “sær­de­les kri­tisa­belt”. Iføl­ge et 14 siders notat fra sty­rel­sen, som Fri­heds­bre­vet har fået ind­sigt i, blev DTU alle­re­de i 2013 adva­ret om, at de ikke måt­te bru­ge pen­ge på at få let­ba­nen til at køre gen­nem cam­pus. Alli­ge­vel ind­gik uni­ver­si­te­tet sene­re en afta­le med Lyng­by-Taar­bæk Kom­mu­ne om at med­fi­nan­si­e­re net­op det. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.