Bli­ver Sov­je­tu­ni­o­nen defi­ni­tivt begra­vet i Ukraine?

Fra tid til anden spør­ger jeg mig selv, hvad det er, vi er vid­ne til i Ukrai­ne. Er det begyn­del­sen på tred­je ver­denskrig, hvor Ukrai­ne er en brik i et stør­re spil? Eller er det først og frem­mest en kamp mel­lem dik­ta­tur og demo­kra­ti? Eller hand­ler det ale­ne om en ung stats kamp for uafhængighed? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.