Bli­ver Sov­je­tu­ni­o­nen defi­ni­tivt begra­vet i Ukraine?

Fra tid til anden spør­ger jeg mig selv, hvad det er, vi er vid­ne til i Ukrai­ne. Er det begyn­del­sen på tred­je ver­denskrig, hvor Ukrai­ne er en brik i et stør­re spil? Eller er det først og frem­mest en kamp mel­lem dik­ta­tur og demo­kra­ti? Eller hand­ler det ale­ne om en ung stats kamp for uafhængighed? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her