Blod på asfal­ten – rus­sisk tv-serie top­per hit­lis­ter i Ukraine

I den­ne uges Fri Tænk­ning skri­ver jeg om en rus­sisk tv-serie, der har sat lan­det på den anden ende. Det er årets mest sete serie, og den er ikke bare et kul­tu­relt, men også et soci­alt og måske lige­frem poli­tisk fæno­men. Seri­en fore­går i en provins­by for 35 år siden, så man kan undre sig over, at den skul­le kun­ne brin­ge sin­de­ne i kog, men det gør den alt­så. Og ikke bare i Rusland. Den er ble­vet popu­lær overalt i det tid­li­ge­re Sov­je­tu­ni­o­nen, ikke mindst i Ukrai­ne, hvor myn­dig­he­der­ne adva­rer befolk­nin­gen mod at se den, og hvor den er for­budt. De stemp­ler den som pro­pa­gan­da. Den slags har imid­ler­tid som regel den stik mod­sat­te effekt, og det har da også været til­fæl­det her. Så spørgs­må­let er, hvor­for seri­en er ble­vet så popu­lær på tværs af alders­grup­per og kul­tu­rel­le for­skel­le i de lan­de, der var en del af Sov­je­tu­ni­o­nen, især blandt yngre men­ne­sker, og hvad det er for et ver­dens­bil­le­de, den formidler? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her