Borg­me­ster score­de mil­li­o­ner på at sæl­ge til kommunen

Ven­stres borg­me­ster på Læsø, Tobi­as Birch Johan­sen, har i åre­vis fået mil­li­o­ner af kro­ner for at sæl­ge varer og ydel­ser til Læsø Kom­mu­ne gen­nem pri­va­te sel­ska­ber. Iføl­ge borg­meste­rens egen for­kla­ring er det stort set fore­gå­et uden om udbud. Vice­borg­meste­ren mener, at det lig­ner nepo­tis­me, mens sagen giver eks­per­ter ban­ge anel­ser om skæv kon­kur­ren­ce og over­pris. Det afvi­ser borgmesteren. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her