Byg­ge­ma­ta­dor sponso­re­re­de fest­fyr­vær­ke­ri til Aal­borg Kom­mu­ne – sam­ti­dig fik han læn­ge ven­tet tilladelse

Aal­borg-bykon­gen Tho­mas Kastrup-Lar­sen (S) har været i skam­me­kro­gen efter mistan­ke om en lidt for tæt rela­tion til den loka­le rig­mand og byg­ge­ma­ta­dor Jes­per Sko­vs­gaard. En ræk­ke nye oplys­nin­ger viser nu, at sam­ar­bej­det mel­lem borg­meste­ren og rig­man­den er langt tæt­te­re, end det hidtil har været kendt i den bre­de offent­lig­hed. Fri­heds­bre­vet er såle­des kom­met i besid­del­se af en ræk­ke doku­men­ter, som viser, at Jes­per Sko­vs­gaard til­ba­ge i novem­ber 2014 done­re­de 450.000 kro­ner til et overdå­digt fest­fyr­vær­ke­ri i Aal­borg Kom­mu­ne på for­an­led­ning af borg­meste­ren per­son­ligt. Kil­der med kend­skab til for­lø­bet for­tæl­ler uaf­hæn­gigt af hin­an­den til Fri­heds­bre­vet, at fyr­vær­ke­ri­et efter deres opfat­tel­se blev sponso­re­ret for at smø­re borgmesteren. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her