Che­fre­dak­tør Mads Brüg­ger vil udstil­le kri­ti­se­re­de topem­beds­mænd som voks­fi­gu­rer: “Det er vær­digt, for­di det ikke er satire”

I Kina er ti voks­fi­gu­rer så småt ved at fin­de deres form. Én af dem lig­ner den hjem­send­te rigs­po­li­ti­chef Thor­kild Fog­de, mens en anden lig­ner kon­tor­chef i Føde­va­re­mi­ni­ste­ri­et, Pao­lo Drost­by. Inden læn­ge vil der også bli­ve kon­stru­e­ret en voks­fi­gur i Stats­mi­ni­ste­ri­ets depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sens bil­le­de. Det er Fri­heds­bre­vets ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør Mads Brüg­ger, der har lagt bestil­ling ind på ti life-size voks­duk­ker fore­stil­len­de de ti embeds­mænd, der iføl­ge Mink­kom­mis­sio­nen har gjort sig skyl­di­ge i grove tje­ne­ste­for­se­el­ser i vari­e­ren­de grad. Voks­fi­gu­rer­ne skal på sigt ind­gå i en rej­sen­de udstil­ling med nav­net Mag­tens Voks­mu­se­um. Det skri­ver che­fre­dak­tø­ren i sit ugent­li­ge nyheds­brev og under­stre­ger, at udstil­lin­gen på en “vær­dig” måde skal oply­se og påmin­de de besø­gen­de om embeds­vær­kets ansvar i minksa­gen. Fri­heds­bre­vets jour­na­list Maya Teke­li sat­te sin chef stæv­ne for at få svar på, hvad der gør udstil­lin­gen af de kri­ti­se­re­de topem­beds­mænd “vær­dig”.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.