Che­fre­dak­tør rev­ser medi­er­ne og for­sva­rer Bar­ba­ra Ber­tel­sen i FE-sagen – men und­la­der at for­tæl­le, at de ses privat


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Fri­heds­bre­vet kan nu afslø­re, at Lea Kors­gaard, che­fre­dak­tør på Zet­land, har und­ladt at for­tæl­le offent­lig­he­den, at hun ses pri­vat med Stats­mi­ni­ste­ri­ets depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sen – en af FE-sagens hovedpersoner. 

Det kom­mer i kølvan­det på, at hun selv har kri­ti­se­ret dele af pres­sen for deres dob­bel­trol­le og mang­len­de åben­hed i FE-sagen. Hun mener des­u­den, at pres­sens inter­es­se for Bar­ba­ra Ber­tel­sens muli­ge invol­ve­ring i FE-sagen er konspiratorisk. 

Lea Kors­gaard bekræf­ter over for Fri­heds­bre­vet at have del­ta­get i Bar­ba­ra Ber­tel­sens 50-års fød­sels­dag den 28. okto­ber – ni dage inden udgi­vel­sen af sin kri­ti­ske kommentar. 

Hele histo­ri­en

Under over­skrif­ten “Her er den over­se­te skan­da­le i FE-sagen: Pres­sens spe­ge­de rol­le” udgav che­fre­dak­tør på Zet­land, Lea Kors­gaard, den 6. novem­ber en læn­ge­re band­bul­le med en meget grun­dig og bred kri­tik af fle­re lands­dæk­ken­de medier. 

Før­ste sek­tion lød: “Jour­na­li­ster og medi­er har und­ladt at for­tæl­le om deres egen rol­le i sagen. Hvorfor?” 

Wee­ken­da­vi­sen “vild­le­der” offent­lig­he­den, når deres jour­na­list Hans Mor­ten­sen und­la­der at for­tæl­le om sin egen rol­le i afslø­rin­gen af hele FE-sagens omdrej­nings­punkt – kabelsamarbejdet. 

Poli­ti­ken skul­le iføl­ge Lea Kors­gaard have taget deres jour­na­list Hans David­sen-Niel­sen af dæk­nin­gen af FE-sagen, efter han stod frem og for­tal­te, at han var en af de to omtal­te jour­na­li­ster, som Lars Find­sen var til­talt for at røbe hem­me­lig­he­der til. 

Hun frem­fø­rer den påstand, at Hans David­sen-Niel­sen med meget stor sand­syn­lig­hed ved, om Lars Find­sen har brudt sin tavs­heds­pligt og afslø­ret stats­hem­me­lig­he­der til ham, for­di han står nævnt i ankla­ge­skrif­tet. Hans David­sen-Niel­sen har aldrig nogen­sin­de offent­lig­gjort sine kilder. 

Hår­dest kri­tik mod­ta­ger den nuvæ­ren­de che­fre­dak­tør på 24syv, Simon Ander­sen, der tid­li­ge­re har dæk­ket FE-sagen intenst som nyheds­chef på Ber­ling­s­ke. Han har før for­talt i sin vid­ne­for­kla­ring, at han spil­le­de en dob­bel­trol­le, da han af Find­sens advo­kat blev spurgt, om han kun­ne ska­be en for­tro­lig ind­gang til Ahmed Sam­sams advokat. 

I sin tekst stil­ler Lea Kors­gaard blandt andet spørgs­må­let: “Hvad med at begyn­de med os selv?” 

Men Lea Kors­gaard for­tæl­ler meget lidt om sig selv. Om Zet­lands dæk­ning står der, at de har under­søgt, om de kun­ne fin­de belæg for, at Bar­ba­ra Ber­tel­sen skul­le have en fin­ger med i spil­let i sager­ne mod Find­sen og Hjort, hvil­ket de ikke har fun­det bevis for. 

Efter at have sat kri­tisk lys på en ræk­ke jour­na­li­ster og che­fre­dak­tø­rer skri­ver Lea Kors­gaard føl­gen­de i sin kommentar: 

“Jeg ken­der selv nog­le af de men­ne­sker, jeg sid­der og skri­ver om her, eller også ken­der jeg deres koner, kære­ster, che­fer, ven­ner, alli­e­re­de, mod­stan­de­re. For­bin­del­se­s­t­rå­de­ne mel­lem de cen­tra­le aktø­rer og os i pres­sen – mel­lem poli­ti­ker­ne, retsvæs­net, tid­li­ge­re embeds­mænd, nuvæ­ren­de embeds­mænd – er vævet tæt. Det kan være svært. Men for­bin­del­ser­ne er ikke nød­ven­dig­vis for­ker­te, så læn­ge de impli­ce­re­de husker, hvem man hver især står til ansvar for – og hand­ler der­ef­ter. I pres­sens til­fæl­de gæl­der det offent­lig­he­den. Det er bor­ger­ne, vi arbej­der for. Ikke andre.” 

I sene­ste udga­ve af pro­gram­met Pres­se­lo­gen på TV 2 News uddy­be­de Lea Kors­gaard sin kri­tik af pres­sens dob­bel­trol­le og fastslog oveni­kø­bet, at der er iføl­ge Zet­land ikke er belæg for, at pres­sen har spredt påstan­de om, at Stats­mi­ni­ste­ri­ets depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sen har spil­let en pro­ble­ma­tisk rol­le i FE-sagen. 

Her sag­de hun blandt andet: 

“Der har været den ene leder, den ene kom­men­tar, den ene kro­nik, den ene menings­ma­ge­ri efter den anden med en påstand om, at alt det­te er orke­stre­ret fra øver­ste hold, og her­un­der er lyset ble­vet ret­tet mod Stats­mi­ni­ste­ri­ets depar­te­ments­chef Bar­ba­ra Ber­tel­sen, at hun skul­le have haft sådan en usyn­lig hånd, at det er hen­de, der har orke­stre­ret alt det her (…).” 

Og sene­re i pro­gram­met kom Lea Kors­gaard med føl­gen­de udmelding: 

“Vi (Zet­land, red.) har grun­digt efter­søgt og afprø­vet teo­ri­en om, at det her skul­le være med ført hånd fra Bar­ba­ra Ber­tel­sens side, og at det skul­le være en hetz for­an­le­di­get af en per­son­lig ven­det­ta fra hen­de. Vi kan sim­pelt­hen ikke fin­de belæg for det.” 

Men på trods af sin krad­se kri­tik af andre jour­na­li­ster og deres rela­tio­ner, så und­la­der Lea Kors­gaard at oply­se om sin egen rolle. 

Nem­lig, at che­fre­dak­tø­ren har en pri­vat rela­tion til Bar­ba­ra Bertelsen. 

Da Fri­heds­bre­vet i 2021 afslø­re­de, at også che­fre­dak­tør på Infor­ma­tion Rune Lyk­ke­berg har en pri­vat rela­tion til Bar­ba­ra Ber­tel­sen, som han mød­tes med i en læse­klub, erklæ­re­de han sig inha­bil i for­hold til at skri­ve lede­re om hende: 

“Hvis der er noget om hen­des per­son, det kan jeg ikke. Det hand­ler ikke om, at jeg ikke vil­le kun­ne det ana­ly­tisk eller fag­ligt, det hand­ler net­op om habi­li­tet,” sag­de Rune Lykkeberg. 

Lea Kors­gaard mener dog ikke, at hen­des rela­tion til Bar­ba­ra Ber­tel­sen er tæt nok til, at det påvir­ker hen­des dømmekraft. 

Tien­de gang er lyk­kens gang

De før­ste ni gan­ge, vi rak­te ud til Lea Kors­gaard for et inter­view om sagen, var forgæves. 

Hun hav­de først “mak­si­malt travlt”, men efter en ræk­ke opføl­gen­de spørgs­mål skyld­tes det plud­se­lig deci­de­ret ulyst: 

“Jeg stil­le­de ger­ne op, hvis du hav­de en histo­rie. Det kan jeg ikke se, du har. Så jeg tak­ker nej til at del­ta­ge i en omgang kon­spira­nel­la. Det fin­des der rige­ligt af i forvejen.” 

Plud­se­lig skif­te­de Lea Kors­gaard dog mening og invi­te­re­de Fri­heds­bre­vet på besøg i Zet­lands loka­ler til i et interview. 

“Jeg ken­der hen­de, og hun er en bekendt i min bekendt­skabs­kreds. Hun er ikke en nær ven. Så vil­le jeg have et pro­blem,” siger Lea Korsgaard. 

Men en ven?

“Jeg vil fak­tisk ikke beteg­ne hen­de som en ven.” 

Var du med til hen­des 50-års fødselsdag?

“Ja.”

Har du og din mand haft hen­de på besøg i jeres pri­va­te hjem?

“Nej.”

Har I haft hen­de på besøg til pri­va­te arrangementer?

“Ja.”

Er man ikke ven­ner, hvis man del­ta­ger i hin­an­dens run­de fødselsdage?

“Ikke nød­ven­dig­vis. Jeg ople­ver hen­de ikke som en ven i den for­stand, at jeg tror, at hvis man skal være ven­ner, skal man have været hjem­me hos hin­an­den. Dem, jeg er ven­ner med, har jeg også været på tomands­hånd med. Jeg har aldrig været på tomands­hånd med Bar­ba­ra Bertelsen.” 

Du ind­le­der med at skri­ve: “Hvad med at begyn­de med os selv?” Synes du, at du begyn­der med dig selv, når du und­la­der at for­tæl­le dine læse­re, at du for eksem­pel har været til rund fød­sels­dag hos Bar­ba­ra Bertelsen?

“Det kun­ne jeg sådan set også godt have skre­vet. Jeg skri­ver jo, at jeg ken­der man­ge af dem, jeg skri­ver om, og at det kan være van­ske­ligt. Der­for var det vig­tigt for mig at skri­ve: ‘Jeg ken­der en hel del af dem, jeg skri­ver om her’,” siger hun og fortsætter: 

“Jeg tror fak­tisk kun, det er Hans Mor­ten­sen af dem, jeg skri­ver om, som jeg ikke på en eller anden måde har en rela­tion til. Det har ikke været for at skju­le, at jeg har en rela­tion til Bar­ba­ra Ber­tel­sen, at min for­mu­le­ring var sådan. Tvær­ti­mod. Det var net­op vig­tigt for mig at få sagt: ‘Hey, det her kan være et poten­ti­elt svært felt at gå ind i, når nu jeg ken­der folk’.” 

Du har alle­re­de nævnt en hel ræk­ke nav­ne her. I tek­sten skri­ver du, at du ken­der “nog­le” af dem, du skri­ver om. Hvor­dan skal dine læse­re gæt­te, at du ken­der Bar­ba­ra Bertelsen?

“Det skal de nød­ven­dig­vis hel­ler ikke gætte.” 

Hvor­for er det ikke relevant?

“Det vil­le være rele­vant, hvis det hav­de påvir­ket histo­ri­en, eller hvis det hav­de påvir­ket min døm­me­kraft. Hvis det hav­de påvir­ket vink­len. Men det har det ikke.” 

Hvor­dan kan du være sik­ker på, at det ikke har påvir­ket din histo­rie og din døm­me­kraft, at du for eksem­pel har været på besøg hos hen­de til hen­des 50-års fødselsdag?

“Jeg har aldrig snak­ket med hen­de om sagen. Jeg har sim­pelt­hen aldrig nogen­sin­de talt med Bar­ba­ra Ber­tel­sen om den sag.” 

Men ale­ne det at du kom­mer til hen­des fød­sels­dag i hen­des net­værk på hen­des hjem­me­ba­ne i soci­alt lag med Bar­ba­ra Ber­tel­sen. Hvor­dan kan du være sik­ker på, at det ikke – uden du måske er bevidst om det – påvir­ker din dømmekraft?

“Jeg skul­le også have været til Chri­sti­an Jen­sens 50-års fød­sels­dag. Der kun­ne jeg så ikke. Sådan er det nog­le gan­ge, når man ken­der et hav af men­ne­sker i beslut­nings­ta­ger-Dan­mark og i medie-Dan­mark, så kan du godt have en rela­tion og så sam­ti­dig skri­ve om dem, uden at rela­tio­nen påvir­ker din dømmekraft.” 

“Selv­føl­ge­lig er der en situ­a­tion, hvor jeg, hvis vores rela­tion hav­de været mere nær, så hav­de jeg ikke kun­net skri­ve, som jeg gjor­de. Selv­føl­ge­lig er der en græn­se der. Men jeg har vur­de­ret, at så tæt­te er vi ikke, at det går ind og påvir­ker min døm­me­kraft. Ellers vil­le jeg sim­pelt­hen ikke have kun­net gøre det. Så vil­le jeg ikke kun­ne se mig selv i øjnene.” 

Hvad hav­de det dår­li­ge været ved at næv­ne, at du har en pri­vat rela­tion til Bar­ba­ra Ber­tel­sen i din tekst?

“Der hav­de ikke været noget dår­ligt. Det er jo der­for, jeg skri­ver, at jeg ken­der folk. Der hav­de ikke været noget dår­ligt. Det kun­ne jeg sag­tens have gjort. Måske skul­le jeg have gjort det. Det hav­de slet ikke været dårligt.” 

Synes du, det er en god dekla­ra­tion at skri­ve en hel ræk­ke nav­ne – der er man­ge men­ne­sker nævnt ved navns næv­nel­se heri – og så skri­ve, at du ken­der “nog­le” af dem, du skri­ver om?

“Jeg tror fak­tisk, jeg ken­der de fle­ste. Som jeg lige har sagt… Eller det gør jeg… Så vidt jeg husker, ved navns næv­nel­se, så ken­der jeg alle und­ta­gen Hans Mor­ten­sen på den ene eller den anden måde.” 

Men det er bare ikke det, du skriver.

“Jeg tror, jeg skri­ver, at jeg ken­der flere.” 

I Lea Kors­gaards tekst står der: “Jeg ken­der selv nog­le af de men­ne­sker, jeg sid­der og skri­ver om her.” 

Jeg læste den pas­sa­ge og fik det ind­tryk, at du ind­læg­ger det for­be­hold, for­di det også er en svær pas­sa­ge at skri­ve. Jeg fik i hvert fald ikke på noget tids­punkt det ind­tryk, at den del dekla­ra­tion, du giver her, den kan også bety­de, at du ken­der Bar­ba­ra Ber­tel­sen, i den her tekst?

“Det må jo stå for din reg­ning, hvor­dan du læser det.”

Når man nu kri­ti­se­rer andre for mang­len­de åben­hed, vil du så mene, at det hav­de været mere oplagt rent fak­tisk at skri­ve de kon­kre­te nav­ne, når nu et af nav­ne­ne er den mest magt­ful­de embedskvin­de i hele Danmark?

“Det, jeg synes er inter­es­sant ved dit spørgs­mål, det er, at det net­op er rela­tio­nen til hen­de, der er inter­es­sant. Det er ikke min rela­tion til Chri­sti­an Jen­sen, som jeg i hvert fald har brugt fle­re timer sam­men med, og ham kri­ti­se­rer jeg jo alligevel.” 

“Og hvor­for? Det er jo, for­di Bar­ba­ra Ber­tel­sen er ble­vet en slags figur i offent­lig­he­den, hvor ale­ne det at have en rela­tion til hen­de gør dig skyl­dig by asso­ci­a­tion. Det kan jeg ikke lade være med at læse ind i dine spørgs­mål. For mig er det inter­es­sant, for det siger nem­lig en hel mas­se om medi­e­dæk­nin­gen her. At det for­u­dind­ta­ge­de syn på, at ale­ne det at ken­de hen­de – ale­ne det at hun fin­des der­u­de, er næsten odi­øst i sig selv eller mistæn­ke­ligt i sig selv, ikk’?” 

Jeg spør­ger bare, om du ikke skul­le have prak­ti­se­ret det, du selv præ­di­ker og have dekla­re­ret, at du har en pri­vat rela­tion til en cen­tral aktør i den her sag, når det nu er det, du for­lan­ger af dine andre kol­le­ger i mediebranchen?

“Det er jo der­for, jeg skri­ver, at jeg ken­der folk. Jeg har intet pro­blem med at sige…” 

Du skri­ver jo net­op ikke, at du ken­der hen­de. Uan­set hvor­dan læs­nin­gen så er, så står der ikke noget navn på. Der er mas­ser af nav­ne, og du siger, at du ken­der nog­le af dem. Når du så siger nog­le af dem uden at spe­ci­fi­ce­re det, så er vi igen til­ba­ge til spørgs­må­let om, hvor­dan læse­ren skal gæt­te, at det også dre­jer sig om Bar­ba­ra Bertelsen?

“Det dre­jer sig jo net­op om stort set dem alle sammen.” 

Det er jo så bare ikke det, du skriver. 

“Der står ‘fle­re’.”

Men der er man­ge deri.

“Jamen, hvad er pro­ble­met ved det?” 

Er det helt grund­læg­gen­de et pro­blem, at che­fre­dak­tø­rer har en pri­vat rela­tion til den øver­ste embeds­mand i Dan­mark – og i det her til­fæl­de en cen­tral aktør i hele den sag, det dre­jer sig om – uden at næv­ne det?

“Nej, det synes jeg ikke.” 

Du mener ikke, der er nogen ibo­en­de risi­ci for­bun­det med det?

“Prøv at uddy­be dit spørgsmål.” 

Vil du aner­ken­de, at der kan være en risi­ko for, at hvis man er che­fre­dak­tør og ple­jer pri­vat rela­tion med Stats­mi­ni­ste­ri­ets depar­te­ments­chef, at der så er en risi­ko for, at det kan påvir­ke ens dømmekraft?

“Helt sik­kert. Hvis jeg var ven med hen­de, hav­de jeg ikke skre­vet, som jeg gjor­de. Og det er jo mit ansvar som che­fre­dak­tør og mit ansvar over for mine med­lem­mer. Det er jo at vur­de­re: Ken­der jeg hen­de for godt? Er min rela­tion for tæt til, at jeg kan udta­le mig frit? Der er men­ne­sker, jeg ken­der i magt­ha­ver-Dan­mark, som jeg ikke vil­le kun­ne skri­ve om, for­di jeg ken­der dem for godt.” 

TId­li­ge­re i dag skrev du til mig, da du på det tids­punkt ikke vil­le snak­ke med mig. Først hav­de du “mak­si­malt travlt”, men du ender med at afvi­se at tale med mig, for­di du siger, at det hele er meget “kon­spira­nel­la”, alt­så at de spørgs­mål, som jeg sen­der afsted, på en eller anden måde også vir­ker en anel­se kon­spira­tions­te­o­re­ti­ske. Hvori består det kon­spira­tions­te­o­re­ti­ske i at stil­le nøg­ter­ne spørgsmål?

“Øhmm… Jeg bli­ver nødt til at sige det her uden et smil på læben, men du stil­ler jo spørgs­må­let for, tror jeg, i en eller anden grad at mistæn­ke­lig­gø­re mig. Jeg læser det ind i det, at du stil­ler spørgs­må­let for i en eller anden grad at mistæn­ke­lig­gø­re mig og jo der­med bidra­ge til den der ret vil­de kon­spira­tions­te­o­ri om, at Bar­ba­ra Ber­tel­sen har en hånd oppe i os alle sam­men. Og det er bare skørt.” 

Der er få ting, der er mere kede­li­ge end jour­na­li­ster­nes moti­ver, men jeg vil sige det sådan, at jeg stil­ler mine spørgs­mål for at under­sø­ge afstan­den mel­lem det, du siger – alt­så når du kri­ti­se­rer resten af medi­er­ne – og så det, du selv gør, når du i det her til­fæl­de ikke dekla­re­rer, at du er ven­ner med Bar­ba­ra Bertelsen.

“Okay, men så skyl­der du at vise forskellen.” 

På?

“Ja, for­skel­len på at jeg har en rela­tion til Bar­ba­ra Ber­tel­sen, der er i min bekendt­skabs­kreds og har vur­de­ret, at det kan jeg snildt hånd­te­re at skri­ve om, uden at det er et pro­blem, og så til Simon Ander­sen, der løber ærin­der for FE-che­fen, mens han skri­ver om Sam­sam-sagen. Det er sim­pelt­hen ikke det samme.” 

Jeg kan ikke for­stå, at når man skri­ver det, du skri­ver – at du så ikke selv tæn­ker: “Det kan godt være, at i og med at jeg var med til Bar­ba­ra Ber­tel­sens 50-års fød­sels­dag, ni dage inden jeg kom­mer med den her kom­men­tar, at jeg lige skul­le skri­ve det? For­di det måske godt kun­ne læses ind i den kom­men­tar, at det kun­ne gøre en forskel.’

“Klart! Og som jeg for­hå­bent­ligt også har sagt, det kun­ne jeg sag­tens også have skrevet.” 

Men hvis du aner­ken­der, at det kun­ne du godt have gjort, hvor er det så kon­spira­tions­te­o­ri­en er?

“Jamen, øh… Jeg synes jo net­op, at det er meget lidt odi­øst, det her. Jeg har jo net­op skre­vet i tek­sten: ‘Hey, jeg ken­der man­ge af dem, jeg skri­ver om. Det er van­ske­ligt, det kan være svært. Og der­for er det så vig­tigt at hol­de tun­gen lige i mun­den.’ Du vil­le ger­ne have haft, at jeg hav­de nævnt nav­net, og det kun­ne jeg lige så godt have gjort. Der har ikke været nogen inten­tio­ner om at skju­le den rela­tion. Og jeg vil totalt med­gi­ve, at jeg kun­ne lige så godt have begyndt at rem­se op, at jeg ken­der Bar­ba­ra Ber­tel­sen sådan her, jeg ken­der Chri­sti­an Jen­sen sådan her, jeg ken­der Mar­tin Kras­nik sådan her.” 

Men hvis der så ikke er noget odi­øst i det, hvor­dan kom du så frem til, at det er “kon­spira­nel­la”, at jeg stil­ler de her spørgsmål?

“Jamen… For­di du jo kom­mer med dine spørgs­mål med den slet skjul­te insi­nu­e­ring, at jeg har skjult noget.” 

Men du har jo skjult noget – du har ikke nævnt Bar­ba­ra Bertelsen.

“Jeg har skre­vet, at jeg ken­der dem, jeg skri­ver om.” 

Du har skre­vet, at du ken­der fle­re af dem, du skri­ver om. Du har ikke skre­vet spe­ci­fikt, at du ken­der hen­de. I en tekst, som i hvert fald taler i hen­des favør i den her sag.

“Mm.”

Det har du jo skjult.

“Jeg har ikke skre­vet nav­net på alle dem, jeg ken­der, men jeg har skre­vet, at jeg skri­ver om fle­re af dem, jeg kender.” 

Det er da også at skju­le det?

“Det synes jeg ikke. Det er jeg ikke enig i.” 

Hvor kan man læse i din tekst, at du ken­der Bar­ba­ra Bertelsen?

“Det kan man ikke læse. Man kan læse, at jeg ken­der fle­re af dem, jeg skri­ver om.” 

Men ikke Bar­ba­ra Ber­tel­sen. Så skju­ler du det vel også? 

“Det har ikke været min hen­sigt at skju­le det. Det har tvær­ti­mod været min hen­sigt at læg­ge det åbent frem og sige: ‘Hey, guys, jeg ken­der fle­re af dem, jeg skri­ver om her.” 

Mar­tin Kras­nik fra Wee­ken­da­vi­sen, Tom Jen­sen fra Ber­ling­s­ke og Chri­sti­an Jen­sen fra Poli­ti­ken – hvis de delt­og i Lars Find­sens run­de fød­sels­dag, hvis de delt­og i pri­va­te arran­ge­men­ter eller invi­te­re­de Lars Find­sen til pri­va­te arran­ge­men­ter, synes du så, at de skul­le dekla­re­re det i deres leder?

“Nej. Nej, det synes jeg ikke. Ikke så læn­ge at det ikke påvir­ker dækningen.” 

Hvor­dan vil du være sik­ker på det? Så læn­ge der ikke er direk­te sed­ler i lom­men eller afskrev­ne ordrer eller gode råd til‚ hvad du skal skri­ve, så vil det jo aldrig kun­ne bevi­ses andet end at tage dit ord for, at din døm­me­kraft ikke er ble­vet påvir­ket. Så…

“Der må vi jo hver især som redak­tø­rer for­hå­bent­ligt kun­ne se os selv og vores læse­re i øjne­ne. Er jeg her af de rig­ti­ge årsa­ger? Løber jeg kun mine læse­re eller lyt­te­res ærin­de? Har jeg en dob­belt­ka­sket på hove­d­et, eller har jeg kun én kasket? Og i det øje­blik, du har en dob­belt­ka­sket på hove­d­et, skal du selv­føl­ge­lig vare­de­kla­re­re. Er det her en nær ven? Har jeg løbet ærin­der for ved­kom­men­de? Er jeg nævnt i et ankla­ge­skrift, for eksempel?” 

Har man ikke, spe­ci­elt som che­fre­dak­tør, men også som jour­na­list, et ekstra ansvar – i en jour­na­list­bran­che, som i man­ge til­fæl­de kal­der på mere åben­hed i offent­lig­he­den – for selv at gå for­re­st, som det for eksem­pel hav­de været at næv­ne i en kom­men­tar, som taler til Bar­ba­ra Ber­tel­sen favør, at du rent fak­tisk ken­der hen­de privat?

“Jo‚ men det har du spurgt mig om et par gan­ge nu. Jo, jo. Det kun­ne jeg sag­tens have skrevet.”

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her