Chri­sti­an Have er en af kul­tu­rens mest magt­ful­de per­so­ner, men arbej­der mest i det skjulte

Chri­sti­an Have er her, der og alle­veg­ne og må være en af de trav­le­ste mænd i dansk kul­tur­liv. Men selv­om han må have travlt som få, er han til­sy­ne­la­den­de til at få fat i, hvis man har brug for et nyt besty­rel­ses­med­lem eller en ny kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver. Side­lø­ben­de med en glor­vær­dig kar­ri­e­re som besty­rel­ses­med­lem i en lang ræk­ke kul­turin­sti­tu­tio­ner er Chri­sti­an Have rej­sen­de i kom­mu­ni­ka­tion og kul­tu­r­a­na­ly­ser og beskri­ves af fle­re som en af de mest magt­ful­de men­ne­sker i kul­tur­bran­chen. Chri­sti­an Have for­mår at arbej­de i det skjul­te. Han er vel­lidt, posi­tiv og en mester i at tale kul­tu­ren op. Det er der­for, poli­ti­ker­ne godt kan lide ham, og der­for han kan være en gevinst for enhver besty­rel­se i kul­tur­bran­chen. Men når kul­tu­rens mest magt­ful­de per­so­ner skal næv­nes, er det aldrig Chri­sti­an Have, der bli­ver nævnt – selv­om han måske bur­de figu­re­re helt i top­pen af magthierarkiet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.