Cine­ma­te­ket afly­ser krigs-kri­tisk film af ukrainsk instruktør

Cine­ma­te­ket i Køben­havn har drop­pet fire rus­si­ske pro­duk­tio­ner for at “ram­me Rusland på øko­no­mi­en”. Aflys­nin­gen af fil­men Wings er især bemær­kel­ses­vær­dig, for­di den er instru­e­ret af Larisa Shepit­ko, der er fra Ukrai­ne. “Det kan du godt stil­le alle muli­ge spørgs­mål til, men det hand­ler sim­pelt­hen om øko­no­mi­en,” siger Per­nil­le Schütz, chef for Cinemateket. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.