Cine­ma­te­ket afly­ser krigs-kri­tisk film af ukrainsk instruktør

Cine­ma­te­ket i Køben­havn har drop­pet fire rus­si­ske pro­duk­tio­ner for at “ram­me Rusland på øko­no­mi­en”. Aflys­nin­gen af fil­men Wings er især bemær­kel­ses­vær­dig, for­di den er instru­e­ret af Larisa Shepit­ko, der er fra Ukrai­ne. “Det kan du godt stil­le alle muli­ge spørgs­mål til, men det hand­ler sim­pelt­hen om øko­no­mi­en,” siger Per­nil­le Schütz, chef for Cinemateket. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her