Cor­ona­kri­mi­nel­le får straf­ra­bat: Dom­me­re og advo­ka­ter lan­ger ud efter justitsministeren

Da Fol­ke­tin­get i begyn­del­sen af pan­de­mi­en efter en haste­be­hand­ling kraf­tigt skær­pe­de straf­ram­men, så svin­del med hjæl­pe­pak­ker kun­ne straf­fes firedob­belt, gjaldt det om at sen­de et stærkt sig­nal. Men de hår­de straf­fe var til­sy­ne­la­den­de så hår­de, at det for­vær­rer situ­a­tio­nen med over­fyld­te fængs­ler betrag­te­ligt, som justits­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye (S) har for­kla­ret til Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg. Der­for kan per­so­ner, der nu bli­ver dømt for svin­del med cor­o­na­hjæl­pe­pak­ker, mak­si­malt straf­fes dob­belt så hårdt i mod­sæt­ning til en firedob­ling af straf­fen. Det efter­la­der et kaos, der i dag bety­der, at cor­o­nasvind­le­re får rabat i for­hold til før, og at svind­le­re dømt med firedob­belt straf, der har anket sagen, får rabat. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her