Cor­ona­kri­sens køb­mand udsat­te ansat­te for øget smitterisiko

Efter lan­ge test­fri måne­der har test-toget for alvor fået fart på igen. Hver dag bli­ver tusind­vis af dan­ske­re testet af pode­re fra Copen­ha­gen Medi­cal, der udgør en helt cen­tral del af sam­fun­dets cor­o­na­be­red­skab.  Alli­ge­vel har Copen­ha­gen Medi­cal under epi­de­mi­en haft ual­min­de­ligt svært ved at beskyt­te sine med­ar­bej­de­re mod den far­li­ge virus, og i sid­ste ende har fir­ma­et risi­ke­ret at øge smit­ten i sam­fun­det, viser doku­men­ter, Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.