Cory­don for­sva­rer afhø­rin­ger: Jour­na­li­ster er hyste­risk selvoptagede

Man­ge af lan­dets che­fre­dak­tø­rer råb­te vagt i gevær, da det kom frem, at For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste hav­de invi­te­ret en ræk­ke medi­e­che­fer til kam­me­rat­li­ge sam­ta­ler om de muli­ge kon­se­kven­ser ved at over­træ­de para­graf 109, der omhand­ler vide­re­gi­vel­se af hem­me­lig­he­der om rigets sik­ker­hed. Men Bør­sens che­fre­dak­tør Bjar­ne Cory­don ser ikke ser det mind­ste pro­blem i sam­ta­ler­ne. Den tid­li­ge­re finans­mi­ni­ster i Thor­ning-rege­rin­gen mener, at jour­na­li­ster som udgangs­punkt har pligt til at møde op til en afhø­ring med myn­dig­he­der­ne og hjæl­pe til med efter­forsk­nin­gen. Cory­don kal­der jour­na­li­ster for hyste­ri­ske og sel­v­op­ta­ge­de, og så kal­der han det en “teg­ne­se­ri­e­a­na­ly­se”, hvis man ser møde­r­ne med efter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne som en trus­sel mod den frie presse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her