Da shei­ker­nes alli­an­ce ind­t­og FIFAs inderkreds

VM-slut­run­den i 2034 går til Sau­di-Ara­bi­en, med­min­dre en stærkt ufor­ud­set situ­a­tion opstår. Men hvor begyn­der histo­ri­en om, hvor­dan auto­kra­ti­er for­sø­ger at vaske hen­ret­tel­ser af system­kri­ti­ke­re og andre hor­rib­le over­greb på sine befolk­nin­ger væk med vært­ska­ber for sto­re sports­be­gi­ven­he­der? I den moder­ne fod­bold­hi­sto­rie er FIFA-præ­si­dentvalg­kam­pen i 2016 et inter­es­sant nedslag. Mød Sheik Sal­man Bin Ebra­him Al-Kha­li­fa og Sheik Ahmad al-Fahad al-Sabah. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her