Dan­mark ind­gik hem­me­lig afta­le med dik­ta­tursty­ret i Syd­korea i jag­ten på fle­re adop­tivbørn – løj raske børn handicappede

De dan­ske myn­dig­he­der var des­pe­ra­te i 1970’erne, da Syd­korea ind­sat­te kvo­ter for antal­let af adop­tio­ner til Dan­mark. Der­for ind­gik Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et en hem­me­lig afta­le med den syd­kore­an­ske rege­ring, der betød, at han­di­cap­pe­de børn kun­ne bli­ve und­ta­get de strik­se kvo­ter, viser nye doku­men­ter. Men Fri­heds­bre­vet kan nu afslø­re, at adop­tions­bu­reau­er­ne udnyt­te­de den hem­me­li­ge afta­le i en sådan grad, at raske syd­kore­an­ske børn blev løjet han­di­cap­pe­de på papi­ret af adop­tions­bu­reau­er, så de hur­ti­ge­re kun­ne kom­me ud af lan­det uden om det offi­ci­el­le system. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her