Dan­sker­nes dov­ne vagt­hund i Bruxel­les: Dansk Fol­ke­par­tis spids­kan­di­dat bli­ver væk fra 9 ud af 10 møder


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Den dan­ske euro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Anders Visti­sen (DF) duk­ker stort set aldrig op, når han skal pas­se sit arbej­de som med­lem af Euro­pa-Par­la­men­tets vig­ti­ge udvalg. 

Dansk Fol­ke­par­tis spids­kan­di­dat har på godt to år kun del­ta­get i 7 pro­cent af de i alt 150 møder, der har været afholdt i de fire udvalg, han er med­lem eller sted­fortræ­der i. 

“Fri­heds­bre­vets opgø­rel­ses­me­to­de er ikke ret­vi­sen­de – og det er der­for en fjol­let præ­mis, man har lagt til grund for sin histo­rie,” skri­ver Anders Visti­sen til Frihedsbrevet. 

Anders Visti­sen har ikke ønsket at sva­re på, hvad han i ste­det bru­ger sin tid på. 

Hele histo­ri­en

Dansk Fol­ke­par­tis spids­kan­di­dat til Euro­pa-Par­la­men­tet Anders Visti­sen er – iføl­ge sig selv – dan­sker­nes vagt­hund i EU. 

Da spids­kan­di­da­ten i sid­ste uge tone­de frem på skær­men i DR-pro­gram­met Mød Par­ti­er­ne, sør­ge­de han også for at love min­dre EU og at han vil hol­de meget mere øje. 

“Min rol­le er som vagt­hund. Alt­så en, der råber op. Min rol­le er mest at være tals­mand for dan­ske­re, der ønsker min­dre EU. Det bru­ger jeg mine kræf­ter på,” lød det fra spidskandidaten. 

Men noget tyder på, at Visti­sen alle­re­de selv er halvt ude af uni­o­nen. For den natio­na­li­sti­ske vagt­hund duk­ker næsten aldrig op til møder i de udvalg, hvor han er medlem. 

En gen­nem­gang af Visti­sens møde­ak­ti­vi­tet viser, at han på knap to år har været fysisk til­ste­de til 7 pro­cent af alle møder i de fire udvalg, hvor han er med­lem eller sted­fortræ­der – eller hvad der sva­rer til 10 ud af 150 møder. 

Anders Visti­sen har ikke ønsket at stil­le op til inter­view med Fri­heds­bre­vet, men skri­ver i et skrift­ligt svar, at han ikke mener, at vores opgø­rel­ses­me­to­de er retvisende. 

“Fri­heds­bre­vet opgø­rel­ses­me­to­de er ikke ret­vi­sen­de — og det er der­for en fjol­let præ­mis, man har lagt til grund for sin histo­rie,” skri­ver han til Fri­heds­bre­vet uden at uddy­be, hvad han mener, der ikke er retvisende. 

Fri­heds­bre­vet har gen­nem­gå­et samt­li­ge del­ta­ger­li­ster og møde­re­fe­ra­ter for de udvalg, hvor Anders Visti­sen er med­lem – det gæl­der Uden­rigs­ud­val­get, Udval­get om Mil­jø, Fol­kes­und­hed og Føde­va­resik­ker­hed og Udval­get om Bor­ger­nes Ret­tig­he­der og Ret­li­ge og Indre Anlig­gen­der. Des­u­den er han sted­fortræ­der i Udval­get om Beskæf­ti­gel­se og Soci­a­le Anliggender. 

I sidst­nævn­te udvalg er spids­kan­di­da­ten hver­ken at fin­de i møde­re­fe­ra­ter eller på del­ta­ger­li­ster – på trods af at han har været sted­fortræ­der siden slut­nin­gen af 2022. I Uden­rigs­ud­val­get har Visti­sen del­ta­get i fire ud af 58 møder, og i Udval­get om Bor­ger­nes Ret­tig­he­der og Ret­li­ge og Indre Anlig­gen­der har han del­ta­get i tre ud af 56 møder. 

Anders Visti­sen er lige­le­des ble­vet præ­sen­te­ret for den sam­le­de data, men fast­hol­der alli­ge­vel at han pas­ser sit arbejde. 

“I EU som hjem­me er det sådan, at når man del­ta­ger i den over­ord­ne­de poli­ti­ske ledel­se, så har man dyg­ti­ge grup­pe­med­lem­mer, der i høje­re grad dæk­ker arbej­det i udval­ge­ne af. Den arbejds­for­de­ling er helt natur­lig og føl­ges natur­lig­vis også ID-grup­pen,” skri­ver han til Frihedsbrevet. 

Visti­sen over­for Weiss

I Udval­get om Mil­jø, Fol­kes­und­hed og Føde­va­resik­ker­hed har Visti­sen del­ta­get i tre ud af 38 møder, siden han for lidt over et år siden blev med­lem. I sam­me peri­o­de har seks andre dan­ske par­la­men­ta­ri­ke­re del­ta­get i mar­kant fle­re møder. 

Høj­desprin­ge­ren er Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­tis Per­nil­le Wei­ss, der har del­ta­get i 29 møder. Hun kal­der udval­ge­ne et “meget, meget vig­tigt sted at være, hvis man vil have ind­fly­del­se på kon­kret lovgivning.” 

“Der er jo nog­le kol­le­ga­er, der vir­ker til at lave euro­pa­po­li­tik på den måde, at de kun er der, når der er en sag, de inter­es­se­rer sig for. Men jeg hører til den anden sko­le. Det er en for­plig­tel­se, at man selv­føl­ge­lig møder op,” siger hun til Frihedsbrevet. 

Per­nil­le Wei­ss mener slet ikke, at man skal have en plads i de attrak­ti­ve udvalg, hvis man alli­ge­vel ikke møder op og gør arbejdet. 

“Jeg kan også mær­ke på nog­le kol­le­ga­er, at der kan bli­ve lidt mur­ren i kro­ge­ne, hvis man ikke pas­ser sine attrak­ti­ve udvalg – hvor­for skal nogen sid­de på en fuld plads, hvor de har stem­me­ret, hvis de aldrig bru­ger den. Det gæl­der også, når dem, der ikke kom­mer så tit og del­ta­ger i arbej­det, så kom­mer i sid­ste øje­blik og vil lave om på det hele eller ikke være med til det, vi andre har knok­let frem,“ siger hun. 

Anders Visti­sen fast­hol­der dog, at han sag­tens kan pas­se sit arbej­de, selv­om han sjæl­dent er at fin­de til møderne: 

“Jeg del­ta­ger natur­lig­vis i udvalgs­mø­der, når jeg har sager, der skal behand­les, eller det ellers er rele­vant for mine løf­ter til de dan­ske væl­ge­re,” skri­ver han. 

Fri­heds­bre­vet vil­le selv­føl­ge­lig også ger­ne have spurgt Anders Visti­sen, hvor­dan han kan være vagt­hund for dan­sker­ne i EU, når han sjæl­dent del­ta­ger i de vig­ti­ge udvalgs­mø­der, samt hvad han bru­ger sin tid på i ste­det. Men Anders Visti­sen er ikke vendt til­ba­ge på vores henvendelser. 

Anders Visti­sens del­ta­gel­se i udvalgs­mø­der her­un­der sam­men­lig­net med hans dan­ske kol­le­ger i sam­me udvalg

AFET-udval­get (Uden­rigs­an­lig­gen­der)

58 møder i 2023 og 2024, Anders Visti­sen har været til 4 møder.

Her er Anders Visti­sen det ene­ste dan­ske med­lem, og der er ikke nogen stedfortrædere.

ENVI-udval­get (Mil­jø, sund­hed og fødevarer)

38 møder siden Anders Visti­sen star­te­de. Han har været til 3 møder.

Per­nil­le Wei­ss (K) har været til 29 møder (som med­lem)

Erik Poul­sen (V) har været til 18 møder (som med­lem)

Mar­gre­te Auken (SF) har været til 17 møder (som med­lem)

Chri­stel Schal­de­mo­se (S) har været til 15 møder (som sted­fortræ­der)

Niko­laj Vil­lum­sen (EL) har været til 14 møder (som med­lem)

Asger Chri­sten­sen (V) har været til 3 møder (som stedfortræder)

LIBE-udval­get (Bor­ger­ret­tig­he­der)

56 møder i 2023 og 2024, Anders Visti­sen har været til 3 møder.

Ber­gur Løk­ke Ras­mus­sen (M) har været til 10 møder (som sted­fortræ­der)

Mor­ten Hel­veg Peter­sen (RV) har været til 0 møder (som sted­fortræ­der)

EMPL-udval­get (Beskæf­ti­gel­se og soci­a­le anliggender) 

39 møder i 2023 og 2024, Anders Visti­sen har været til 0 møder.

Kira Marie Peter-Han­sen (SF) har været til 25 møder (som medlem)

Mari­an­ne Vind (S) har været til 21 møder (som med­lem)

Niko­laj Vil­lum­sen (EL) har været til 19 møder (som medlem)