De skri­ver vej­led­nin­gen for behand­lin­gen af over­væg­ti­ge børn: Får pen­ge fra Novo Nor­disk og ejer slankeklinikker

Et fler­tal af de læger, der skal lave de nye ret­nings­linjer for, hvor­dan man skal behand­le over­væg­ti­ge børn, har øko­no­mi­ske bånd til Novo Nor­disk, som ikke står dekla­re­ret i sel­ve anbefalingen. 

To af læger­ne i arbejds­grup­pen ejer sam­men en slan­ke­kli­nik, hvor de til­by­der behand­ling af over­væg­ti­ge børn og under­vis­ning i den meto­de, ret­nings­linjer­ne læg­ger op til at bru­ge. Det møder nu kri­tik. Fag­folk er ban­ge for, at øko­no­mi­ske inter­es­ser kan påvir­ke arbej­det. En pro­fes­sor betviv­ler det viden­ska­be­li­ge grund­lag for behandlingsmetoden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her