De uak­tu­el­le nyheder

Til dit nye (ferie-)liv har jeg så gemt to helt sær­li­ge bogan­be­fa­lin­ger, som jeg vil præ­sen­te­re dig for i den­ne uges Fri Kri­tik. Strengt taget er der fak­tisk tale om tre bøger, nem­lig den ame­ri­kan­ske roman­for­fat­ter og essayist Marilyn­ne Robin­sons nyklas­si­ker Gile­ad (2004) og bil­led­kunst­ne­ren Peter Bran­des’ tobinds-ska­bel­ses-værk AARHDOM I og II, som udkom i april. Det er vær­ker, som beg­ge har et ærin­de med tro og gud­dom­me­lig­hed, og som blandt andet er karak­te­ri­se­ret ved, at de med deres tål­mo­di­ge spørgs­mål til og reflek­sio­ner over lyset, rum­met, øje­blik­ket, det syn­li­ge og usyn­li­ge, ansig­tet, glæ­den og sor­gen ikke så meget er aktu­el­le og spe­ci­fik­ke, som de er tid­lø­se og uni­ver­sel­le. Hvor­for de her i Fri Kri­tik alli­ge­vel er uom­gæn­ge­li­ge nyhe­der, bli­ver vi for­hå­bent­lig klo­ge­re på i det følgende. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her