Deba­tre­dak­tør på B.T. spi­ste og drak vin med mini­ster for 2233 kro­ner: “Det er selv­føl­ge­lig dumt”

Spørgetime med statsministeren i Folketingssalen på Christiansborg. Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Rasmus Prehn (S) og Venstres Hans Chr. Schmidt (V).

En tirs­dag aften i novem­ber 2021 svin­ge­de føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn (S) mini­ste­ri­ets dan­kort, da han betal­te en mid­dag på i alt 2233 kro­ner med en unavn­gi­ven deba­tre­dak­tør. I de sene­ste dage har Ekstra Bla­det beskre­vet, at Ras­mus Pre­hn ved fle­re lej­lig­he­der uret­mæs­sigt har brugt mini­ste­ri­ets kre­dit­kort til at beta­le reg­nin­ger på bevært­nin­ger, hvor­ef­ter mini­ste­ren selv har måt­te beta­le til­ba­ge af egen lom­me. Men ind­til vide­re har det været uvist, hvem den pågæl­den­de deba­tre­dak­tør er. Nu kan Fri­heds­bre­vet for­tæl­le, at der er tale om San­ne Fah­nøe, deba­tre­dak­tør på B.T. Nor­malt bryster avi­sen sig ellers af at gå hårdt og kri­tisk til lan­dets magt­ha­ve­re, men nu viser det sig alt­så, at avi­sens deba­tre­dak­tør har taget imod en dyr mid­dag fra fødevareministeren. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her