Den pri­va­te virkelighedsret

Hvad er din hoflit­te­ra­tur? Er det den, du spi­ser til mor­gen­mad? Kald mig bare tolv­tal­spi­ge, for i den­ne uges Fri Kri­tik, som også er min før­ste, bevæ­ger jeg mig lukt ud på det dybe med en præ­sen­ta­tion af tre aktu­el­le poe­si­ud­gi­vel­ser. Vær­ker­ne af den hip­pe japan­ske og i Cali­for­ni­en-bosid­den­de Hiro­mi Itō, den dan­ske ENDE­LIG-debutant Nath Krau­se, samt den ame­ri­kan­ske 2020 Nobel­prisvin­der Lou­i­se Glück har på hver sin måde et ærin­de med døden, med natu­ren og med fæl­les­ska­bet og giver anled­ning til en dis­kus­sion om, hvad der er dyrt og kost­bart anno 2023. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her