Den sto­re, den gem­te og den som snød os alle. Her får du fem af årets poli­ti­ske “møg­pak­ker”

Nor­malt for­bin­der man jule­pak­ker med noget posi­tivt, men her på Fri­heds­bre­vet kig­ger vi til­ba­ge på nog­le af de – for poli­ti­ker­ne – dår­li­ge “pak­ker”, som i løbet af året har gemt sig under træ­et. Både den rig­tig sto­re, den godt gem­te og selv­føl­ge­lig gaven, der bli­ver ved med at give. Jour­na­li­stisk og demo­kra­tisk kan poli­ti­ske møgs­a­ger nem­lig siges at være gaver til den kri­ti­ske og oply­ste befolk­ning, der for hver sags afslø­ring får ind­blik i, hvor­dan lan­dets fol­ke­valg­te skal­ter og val­ter med magten. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.