Des­pe­ra­te for­æl­dre send­te jule­kort og beske­der til deres bortadop­te­re­de børn i Dan­mark – fle­re af dem blev syl­tet i årtier

Tusind­vis af syd­kore­an­ske adop­tivbørn blev gjort for­æl­d­re­lø­se på papi­ret, så de nem­me­re kun­ne bli­ve bortadop­te­ret til Dan­mark. Bre­ve fra et dansk adop­tions­bu­reau afslø­rer nu, at fle­re af de bio­lo­gi­ske for­æl­dre for­søg­te at få kon­takt til deres børn, efter bør­ne­ne var kom­met til Dan­mark. Fle­re af bre­ve­ne stran­de­de hos dan­ske adop­tions­bu­reau­er og nåe­de først frem til bør­ne­ne efter fle­re årtier. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her