Det med småt og usyn­ligt blæk

Ser man det… Sam­me uge, hvor delaf­ta­len under den mas­si­ve oprust­ning af For­sva­ret blev for­sin­ket, kun­ne rege­rin­gen så i ste­det løf­te slø­ret for en spl­in­ter­ny for­svar­s­af­ta­le med USA. Det sker, i par­løb med Nor­ge, Sve­ri­ge og Fin­land, der den sene­ste tid har ind­gå­et lig­nen­de sam­ar­bej­der med supermagten. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her