Det Mus­lim­ske Bro­der­skab elsker Europa

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med den fran­ske antro­po­log Floren­ce Ber­­geaud-Bla­ck­­­ler, som har besøgt Dan­mark i anled­ning af udgi­vel­sen af hen­des bog Bro­de­ris­men: Sådan under­gra­ver isla­mi­ster de vest­li­ge sam­fund. Bogen udkom på fransk sid­ste år, er ble­vet en best­sel­ler – usæd­van­ligt for en fag­bog fyldt med frem­me­de nav­ne og begre­ber – og 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her