Direk­tør ankla­ger kom­mu­ne og sto­ren­tre­pre­nør for nepo­tis­me: “Vi er syd for Napoli”

Alt var klap­pet og klar til under­skrift, da ejen­doms­ud­vik­le­ren Mar­tin Niel­sen ind­gik en afta­le med Aal­borg Kom­mu­ne om at købe et are­al til par­ke­rings­plad­ser ved Aal­borg Havn.

Eller ret­te­re sagt: Det tro­e­de han, at alt var.

For kom­mu­nen end­te med at hæve pri­sen og vil­kå­re­ne. Og til­sy­ne­la­den­de hav­de Asger Eng­gaard, en af Nord­jyl­lands rige­ste mænd og ejer af sto­ren­tre­pre­nø­ren A. Eng­gaard, et tungt­ve­jen­de ord.

I en mail afsendt en sen nat­te­ti­me gjor­de han kom­mu­nen opmærk­som på, hvil­ken pris han men­te, kom­mu­nen skul­le sæl­ge grun­den for til Mar­tin Nielsen.

Det frem­går af doku­men­ter, Fri­heds­bre­vet er i besid­del­se af.

“Jeg sid­der med en følel­se af, at nepo­tis­men lever i bed­ste vel­gå­en­de, og at kom­mu­nen kon­stant klap­per ting af med Eng­gaard og Asger Eng­gaard selv,” lyder kri­tik­ken fra Mar­tin Nielsen.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.