Diversitet er blevet vor tids opium for folket

I dag advar­er bekym­rede og kri­tiske røster i USA imi­dler­tid mod et andet kom­pleks med vok­sende magt: det diver­sitets-indus­trielle kom­pleks, hvis ind­fly­delse og ressourcer bliv­er stadigt større. Inden for de sen­este årti­er er gigan­tiske bureaukrati­er vok­set frem med fokus på diver­sitet og inklu­sion. Det beg­y­n­dte på uni­ver­siteterne, men har siden bredt sig til erhvervs­livet og nu også til offentlige insti­tu­tion­er, myn­dighed­er og organ­i­sa­tion­er. Det er et mul­ti-mil­liard­fore­ta­gende, som bare vokser og vokser, mens ressourcer til forskn­ing og under­vis­ning har svært ved at følge med. Menige medar­be­jdere i diver­sitets-bureaukrati­et tjen­er som regel mere end en uni­ver­sitet­slek­tor, der forsker og under­vis­er. Siden 1970’erne er antallet af uni­ver­sitets-bureaukrater mere end for­doblet. På offentlige uni­ver­siteter var der i 2018 to bureaukrater for hver forsker og lær­er, mens forhold­et på pri­vate uni­ver­siteter er end­nu mere skævt i bureaukrater­nes favør. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.