Dob­belt­luk­ke­de døre for Palu­dan i Fol­ke­tin­get: Må ikke kom­me til debat­mø­de, og PET anbe­fa­ler ham at bli­ve væk


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange 

Når Fol­ke­tin­get tors­dag aften dan­ner ram­mer om et debat­mø­de mel­lem Libe­ral Alli­an­ces Ung­dom Fre­de­riks­berg, Kon­ser­va­tiv Ung­dom Køben­havn og den høj­re­o­ri­en­te­re­de ung­doms­be­væ­gel­se Gene­ra­tion Iden­ti­tær, bli­ver det uden del­ta­gel­se af Stram Kurs-leder Ras­mus Palu­dan, der ellers ger­ne vil­le have været med. 

Han siger til Fri­heds­bre­vet, at han er ble­vet anbe­fa­let af PET ikke at del­ta­ge i arran­ge­men­tet, og efter­føl­gen­de har arran­gø­rer­ne også bedt ham om at bli­ve væk. 

Tors­dag efter­mid­dag har Palu­dan fået et påbud af Køben­havns Poli­ti mod at demon­stre­re for­an Christiansborg. 

Hele histo­ri­en

Ras­mus Palu­dan må ikke bo i sit eget hjem. Han må hel­ler ikke demon­stre­re på offent­li­ge ste­der, og da Fol­ke­mø­det tid­li­ge­re på året løb af stab­len, blev det også et nej til del­ta­gel­se af Stram Kurs-lede­ren. Tid­li­ge­re er Palu­dan også ble­vet næg­tet adgang til Folketinget. 

Iføl­ge Poli­tiets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste (PET) er sik­ker­heds­trus­len mod Ras­mus Palu­dan så stor, at han skal være under­lagt streng poli­ti­be­skyt­tel­se og der­til­hø­ren­de restriktioner. 

Ons­dag fik Palu­dan så igen nej til at besø­ge Folketinget. 

Den­ne gang til at del­ta­ge i et debat­mø­de på Chri­sti­ans­borg tors­dag aften, som fin­der sted mel­lem Libe­ral Alli­an­ces Ung­dom, Kon­ser­va­tiv Ung­dom og ung­doms­be­væ­gel­sen Gene­ra­tion Iden­ti­tær, der hører til på den yder­ste høj­re­fløj, og som er kendt for sin akti­vis­me mod mas­se­ind­van­dring og mul­ti­kul­tu­ra­lis­me i Europa. 

Til Fri­heds­bre­vet siger Ras­mus Palu­dan, at PET har “anbe­fa­let” ham ikke at del­ta­ge, og at også arran­gø­rer­ne har fra­bedt sig, at han duk­ker op med hen­vis­ning til, at der er begræn­set per­so­na­le ved arran­ge­men­tet på Christiansborg. 

“PET bru­ger altid den for­mu­le­ring, at det kan vi ikke anbe­fa­le, men det er kode­sprog for, at hvis du gør det, så føl­ger dine livvag­ter ikke med,” siger Palu­dan til Fri­heds­bre­vet tors­dag eftermiddag. 

Hvad har PET præ­cist sagt til dig?

“PET har sagt; ‘Vi kan ikke anbe­fa­le, at du del­ta­ger i det møde.’ Og så har jeg sagt: ‘Vil det sige, at jeg må del­ta­ge uden per­son­be­skyt­tel­se fra PET?’ Og det har de sagt ja til. Så der er ikke så meget at raf­le om dér. Der­ef­ter har jeg skre­vet til Fol­ke­tin­gets for­mand og andre og gjort opmærk­som på, at jeg synes, at det er trist, hvis sik­ker­he­den i par­la­men­tet er så rin­ge, at jeg ikke kan være der.” 

Ras­mus Palu­dan for­tæl­ler til Fri­heds­bre­vet, at han efter­føl­gen­de har for­søgt at anmel­de en lov­lig demon­stra­tion for­an Chri­sti­ans­borg tors­dag aften, men at han har fået påbud fra Køben­havns Poli­ti om ikke at gen­nem­fø­re demonstrationen. 

LAU-for­mand: Palu­dan er ikke invi­te­ret af os 

Det er ikke kun PET, der opfor­drer Ras­mus Palu­dan til at bli­ve væk fra tors­da­gens debat­mø­de på Christiansborg. 

Det gør også for­mand for Libe­ral Alli­an­ces Ung­dom på Fre­de­riks­berg, Ida Vei­cherts, der er én af arran­gø­rer­ne bag. 

I en SMS sendt til Ras­mus Palu­dan ons­dag efter­mid­dag, som Fri­heds­bre­vet har set, beder Ida Vei­cherts Palu­dan om “ikke at kom­me den­ne gang”. 

“Arran­ge­men­tet er for KU og LAU og ven­ner af ung­doms­par­ti­er­ne,” skri­ver Ida Vei­cherts i beske­den sendt til Palu­dan, hvor hun sam­ti­dig under­stre­ger, at hun synes, at PET’s sik­ker­heds­vur­de­ring “lyder helt sinds­syg” og som noget, “der bør tages op i medi­er­ne og af politikerne”. 

Fri­heds­bre­vet har spurgt Ida Vei­cherts, om hun kend­te til ind­hol­det af PET’s vur­de­ring, da hun med­del­te Ras­mus Palu­dan afslag på at del­ta­ge i arrangementet. 

Det afvi­ser ung­doms­par­ti­for­man­den og påpe­ger, at afsla­get til Palu­dan ikke har noget at gøre med PET’s sik­ker­heds­vur­de­ring. Det skyl­des i ste­det, at han ikke var invi­te­ret til at star­te med, for­kla­rer hun. 

Ras­mus Palu­dan siger til os, at han er ble­vet bedt om af jer ikke at duk­ke op?

“Det er rig­tigt. Der lig­ger det til grund, at det er et luk­ket pri­vat ung­doms­par­tipo­li­tisk arran­ge­ment, og ikke alle er invi­te­ret, da det pri­mært er for vores med­lem­mer eller ven­ner af vores med­lem­mer. Det har vi også skre­vet i den invi­ta­tion, vi selv har lavet.” 

“Ras­mus Palu­dan har så for­stå­et det sådan, at Gene­ra­tion Iden­ti­tær er med­ar­ran­gør, og de har skre­vet et opslag om, at man ikke behø­ver at have til­knyt­ning til ung­doms­par­ti­er­ne, men det er som sagt ikke dem, der er arran­gø­rer, det er LAU Fre­de­riks­berg og KU Køben­havn. Vi har fra start sagt, at man skal have en til­knyt­ning til et vores par­ti­er eller til Gene­ra­tion Iden­ti­tær eller være per­son­ligt invi­te­ret, for­di det er et luk­ket arrangement.” 

Ras­mus Palu­dan siger til os, at I har givet afslag på bag­grund af PET’s vur­de­ring om, at det er for far­ligt for ham at duk­ke op?

“Nej, han har selv skre­vet i en SMS til mig, at han ikke måt­te kom­me iføl­ge PET, og så har jeg sagt: ‘Det lyder vildt, det synes jeg, du skal lave en medi­esag på.’ For det lyder da helt vildt, hvis PET ikke kan beskyt­te ham på Chri­sti­ans­borg. Når det er sagt, så har jeg for­kla­ret ham, at han ikke er invi­te­ret af os.” 

Så jeres beslut­ning om, at han ikke må del­ta­ge i arran­ge­men­tet i dag, hand­ler ikke om, at PET har lavet en vur­de­ring, at det er for farligt? 

“Nej. Det gør det ikke.” 

Hvad er bag­grun­den for arrangementet?

“Jeg står for at arran­ge­re ‘Blå Bar’ på Musen og Ele­fan­ten (en bar i Køben­havn, red.), som er et kon­cept, hvor vi invi­te­rer for­skel­li­ge menings­dan­ne­re til en dis­kus­sion med kri­ti­ske spørgs­mål, og for to uger siden invi­te­re­de jeg så Gene­ra­tion Iden­ti­tær på Musen, men det så ANTIFA (ven­stre­o­ri­en­te­ret, anti­fa­sci­stisk bevæ­gel­se, red.) og arran­ge­re­de en blokade.” 

“På bag­grund af det, selv­om vi hver­ken i Libe­ral Alli­an­ces Ung­dom eller Kon­ser­va­tiv Ung­dom, er eni­ge med Gene­ra­tion Iden­ti­tær eller på nogen måde sym­pa­ti­se­rer med dem, synes vi, det er værd at kæm­pe for det prin­ci­pi­elt grund­læg­gen­de i ret­ten til for­sam­lings­fri­hed og ytrings­fri­hed og mulig­he­den for at afhol­de arran­ge­men­ter med også kon­tro­ver­si­el­le folk. For prin­ci­pi­elt at stå fast på grund­læg­gen­de demo­kra­ti­ske ret­tig­he­der. Der­for er vi gået sam­men om det­te arran­ge­ment på Christiansborg.” 

Er det ikke lidt spe­ci­elt at slå på trom­me for ytrings­fri­hed og den demo­kra­ti­ske sam­ta­le og så sige til Ras­mus Palu­dan: ‘Du kan ikke deltage’?

“Jo. Jeg kan sag­tens se, at det kan være para­doksalt. Vi vil­le også helst, hvis vi kun­ne hol­de det åbent for alle, men vi har haft meget kort tid til at plan­læg­ge det, og hvis mulig­he­den er, at vi enten kan hol­de det for vores egne med­lem­mer og dem, vi spe­ci­fikt har invi­te­ret til et luk­ket arran­ge­ment, eller at vi helt skal lade være med at afhol­de det, for­di vi ikke har per­so­na­le nok til at sik­re det, så væl­ger vi at hol­de det med vores egne medlemmer.” 

Hvad siger PET? 

I et skrift­ligt svar sendt til Fri­heds­bre­vet oply­ser PET, at de af “sik­ker­heds­mæs­si­ge hen­syn” ikke udta­ler sig om, hvor­dan “kon­kre­te sik­ker­heds­op­ga­ver varetages”. 

Men at det gene­relt kan oply­ses, at per­son­be­skyt­tel­se er et til­bud, som PET stil­ler til rådig­hed for per­so­ner med et sær­ligt beskyttelsesbehov. 

“Det er altid fri­vil­ligt at ind­gå i PET’s per­son­be­skyt­tel­ses­pro­gram, som byg­ger på et tæt sam­ar­bej­de mel­lem PET og den beskyt­te­de, og som nød­ven­dig­vis vil inde­bæ­re restrik­tio­ner for den beskyt­te­de, bl.a. afhæn­gig af den kon­kre­te trus­sel,” skri­ver PET og påpe­ger, at det “altid” vil være op til per­so­nen med sær­li­ge beskyt­tel­ses­be­hov selv at afgø­re, om per­so­nen ønsker at mod­ta­ge per­son­be­skyt­tel­se fra PET. 

“Skul­le per­so­nen væl­ge ikke at benyt­te sig af det­te til­bud, vil per­so­nens sik­ker­hed, for eksem­pel i for­bin­del­se med offent­li­ge arran­ge­men­ter, bli­ve vare­ta­get på anden vis.” 

Fri­heds­bre­vet arbej­der på at ind­hen­te en kom­men­tar fra Fol­ke­tin­gets administration.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her