Doku­men­ter afslø­rer: Mær­sk-fabrik solg­te våben til dik­ta­to­rer, bruta­le regi­mer og CIA-firma

Dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste erhvervs­mand, den afdø­de skibs­re­der Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler, træk­kes nu ind i en omfat­ten­de sag om våbensalg til dik­ta­to­rer og bruta­le regi­mer. Det ske­te gen­nem våben­fa­brik­ken Dansk Indu­stri Syn­di­kat, også kal­det Rif­fel­syn­di­ka­tet, hvor Mær­sk i en årræk­ke var sto­rak­tio­nær. Rif­fel­syn­di­ka­tets syn­de­re­gi­ster fra besæt­tel­ses­ti­den er en kendt sag. Sel­ska­bet sam­ar­bej­de­de så tæt med vær­ne­mag­ten Nazi-Tys­kland, at virk­som­he­den to gan­ge blev udsat for sabo­ta­ge og var gen­stand for den stør­ste mod­stands­ak­tion under den fem år lan­ge besæt­tel­se, da mod­stands­grup­pen Bor­ger­li­ge Par­tisa­ne­re (BOPA) med 400 kilo spræng­stof næsten jæv­ne­de fabrik­ken med jor­den i 1944. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.