Efter chef-exit fra cor­o­na­bal­la­de: Nor­dea klap­per i

To topø­ko­no­mer faldt i unå­de hos stor­ban­ken Nor­dea, da de i novem­ber skrev en ana­ly­se, der på fle­re områ­der var kri­tisk over­for myn­dig­he­der­nes cor­o­na­hånd­te­ring. Det før­te til, at ana­ly­sens to for­fat­te­re, den glo­ba­le chef­stra­teg Andreas Steno Lar­sen og che­f­a­na­ly­ti­ke­ren Mar­tin Enlund, blev sus­pen­de­ret, en intern under­sø­gel­se blev sat i værk, og ana­ly­sen blev fjer­net fra Nor­deas hjem­mesi­de. Man­dag blev der sat et fore­lø­bigt punk­tum i sagen, da Nor­dea oply­ste, at de to øko­no­mer af egen fri vil­je hav­de valgt at for­la­de Nor­dea. Resul­ta­tet af den inter­ne under­sø­gel­se var, at de hav­de for­brudt sig mod ban­kens ret­nings­linjer, da ana­ly­sen “inde­hol­der udta­lel­ser og refe­ren­cer, der ikke er i over­ens­stem­mel­se med Nor­deas adfærds­ko­deks og vær­di­er”. Men stor­ban­ken vil ikke udpens­le præ­cis, hvor det var, at Andreas Steno Lar­sen og Mar­tin Enlund trå­d­te over grænsen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.