Efter chef-exit fra coro­n­a­bal­lade: Nordea klap­per i

To topøkonomer faldt i unåde hos stor­banken Nordea, da de i novem­ber skrev en analyse, der på flere områder var kri­tisk over­for myn­dighed­ernes coro­n­ahånd­ter­ing. Det førte til, at analy­sens to for­fat­tere, den glob­ale chef­s­trateg Andreas Steno Larsen og chef­an­a­lytik­eren Mar­tin Enlund, blev sus­penderet, en intern under­søgelse blev sat i værk, og analy­sen blev fjer­net fra Nordeas hjemme­side. Mandag blev der sat et foreløbigt punk­tum i sagen, da Nordea oplyste, at de to økonomer af egen fri vil­je havde val­gt at for­lade Nordea. Resul­tatet af den interne under­søgelse var, at de havde for­brudt sig mod bankens ret­ningslin­jer, da analy­sen “inde­hold­er udtalelser og ref­er­encer, der ikke er i overensstem­melse med Nordeas adfærd­skodeks og værdier”. Men stor­banken vil ikke udpensle præ­cis, hvor det var, at Andreas Steno Larsen og Mar­tin Enlund trådte over grænsen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.