Efter chef-exit fra cor­o­na­bal­la­de: Nor­dea klap­per i

To topø­ko­no­mer faldt i unå­de hos stor­ban­ken Nor­dea, da de i novem­ber skrev en ana­ly­se, der på fle­re områ­der var kri­tisk over­for myn­dig­he­der­nes cor­o­na­hånd­te­ring. Det før­te til, at ana­ly­sens to for­fat­te­re, den glo­ba­le chef­stra­teg Andreas Steno Lar­sen og che­f­a­na­ly­ti­ke­ren Mar­tin Enlund, blev sus­pen­de­ret, en intern under­sø­gel­se blev sat i værk, og ana­ly­sen blev fjer­net fra Nor­deas hjem­mesi­de. Man­dag blev der sat et fore­lø­bigt punk­tum i sagen, da Nor­dea oply­ste, at de to øko­no­mer af egen fri vil­je hav­de valgt at for­la­de Nor­dea. Resul­ta­tet af den inter­ne under­sø­gel­se var, at de hav­de for­brudt sig mod ban­kens ret­nings­linjer, da ana­ly­sen “inde­hol­der udta­lel­ser og refe­ren­cer, der ikke er i over­ens­stem­mel­se med Nor­deas adfærds­ko­deks og vær­di­er”. Men stor­ban­ken vil ikke udpens­le præ­cis, hvor det var, at Andreas Steno Lar­sen og Mar­tin Enlund trå­d­te over grænsen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her