Efter kon­trol­be­søg: Nye sms’er fra cen­tral embeds­mand blev i sid­ste øje­blik over­dra­get til Minkkommissionen

Selv­om alle tro­e­de, at arbej­det med at ind­hen­te sms’er fra cen­tra­le embeds­folk i minksa­gen for længst var afslut­tet i marts måned i år, fandt Mink­kom­mis­sio­nen det nød­ven­digt at lave kon­trol­be­søg i en ræk­ke mini­ste­ri­er – her­un­der både Stats­mi­ni­ste­ri­et og Justits­mi­ni­ste­ri­et. I marts hen­vend­te kom­mis­sio­nen sig nem­lig til mini­ste­ri­er­ne for at lave stikprø­ver fra en ræk­ke topem­beds­folks mobil­te­le­fo­ner, viser aktind­sig­ter, som Fri­heds­bre­vet har fået. I dag – dagen inden kom­mis­sio­nens beret­ning offent­lig­gø­res – har det ikke været muligt at få en kom­men­tar fra Mink­kom­mis­sio­nens for­mand, lands­dom­mer Micha­el Kistrup. Det er der­med uvist, om kom­mis­sio­nen hav­de en kon­kret mistan­ke om, at den ikke hav­de fået udle­ve­ret alle rele­van­te sms’er, eller om der var tale om en rutinekontrol. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her