Eks­pert om tørklæ­de­kom­mis­sio­nen: “Det vir­ker helt uprofessionelt”

Formand for udredningsgruppen Jørgen Grønnegård Christensen taler med pressen, efter udredningsgruppen har præsenteret deres rapport om regeringens og myndighedernes coronahåndtering under en åben høring om rapport om den danske håndtering af covid-19-pandemiens første fase, i Landstingssalen på Christiansborg i København fredag den 29. januer 2021. Rapporten er udarbejdet af en udredningsgruppe nedsat af Udvalget for Forretningsordenen i sommers.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Rege­rin­gens egen “Kom­mis­sio­nen for den glem­te kvin­de­kamp” med den soci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster Chri­sti­na Krzyro­si­ak Han­sen i spid­sen kom for­le­den med sine før­ste anbe­fa­lin­ger, og det er ikke gået stil­le hen. Sær­ligt det mang­len­de forsk­nings­mæs­si­ge grund­lag i anbe­fa­lin­ger­ne, som blandt andet tal­te et for­bud mod reli­gi­øse tørklæ­der i fol­ke­sko­len, har mødt hård kri­tik fra fle­re sider. Det vak­te yder­li­ge­re opsigt, da to af kom­mis­sions­med­lem­mer­ne efter publi­ce­rin­gen såe­de tvivl om deres egen anbe­fa­ling. Det får nu en af lan­dets tun­ge­ste eks­per­ter i offent­lig for­valt­ning, pro­fes­sor eme­ri­tus Jør­gen Grøn­ne­gård Chri­sten­sen, til at kal­de for­lø­bet for “højst usædvanligt”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.