Ele­fan­ten i rum­met under indisk stats­be­søg: Alle klap­per i om Niels Holck-sagen

Statsminister Mette Frederiksen og Indiens Premiereminister Shri Narendra Modi holder pressemøde på Marienborg. Møde på Marienborg, under officielt besøg fra Indien, i Kongens Lyngby, tirsdag den 3. maj 2022. Indiens premierminister er på et to-dages officielt besøg i Danmark. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2022)

Tirs­dag var en histo­risk dag for for­hol­det mel­lem Dan­mark og Indi­en. For før­ste gang i mere end 20 år var der offi­ci­elt besøg fra den for­nem­ste kant, da den indi­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Naren­dra Modi ind­led­te et to dage langt stats­be­søg i Dan­mark. Under besø­get blev der under­skre­vet en ræk­ke part­ner­skabs­af­ta­ler. Men der var én ting, der ikke blev nævnt med et ene­ste ord: Den betænd­te udle­ve­rings­sag af den dan­ske våbens­mug­ler Niels Holck. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.