Elle­mann kon­fron­te­ret med par­ti­fæl­lers søn­der­lem­men­de kri­tik af minksa­gen: “Rets­sta­ten står. Stadigvæk”

Der blev ikke lagt fin­gre imel­lem, da Ven­stre før val­get kri­ti­se­re­de de røde par­ti­er og Radi­ka­le Ven­stre for at træk­ke støt­ten til en uvil­dig advo­kat­vur­de­ring af det ret­li­ge ansvar i minksa­gen. Det var intet min­dre end en skan­da­le for både demo­kra­ti­et og rets­sta­ten, men­te fle­re af par­tiets frem­træ­den­de fol­ke­tings­med­lem­mer. Én af dem, der især pres­se­de på for en advo­kat­vur­de­ring, er fol­ke­tings­med­lem for Ven­stre, Mor­ten Dahlin. Han men­te, at det var sel­ve “ker­nen i vores rets­stat”, der her var på spil. Fri­heds­bre­vet har fle­re gan­ge i ugens løb for­søgt at få Mor­ten Dahlin i tale om sin egen og Ven­stres koven­ding. Men uden held. Tors­dag fik Fri­heds­bre­vet så mulig­hed for at kon­fron­te­re Ven­stres for­mand Jakob Elle­mann-Jen­sen med sin par­ti­fæl­les tid­li­ge­re så kri­ti­ske spørgs­mål i minksagen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her