Elle­mann tord­ner mod rege­rin­gen, men er poster­boy på Met­te Fre­de­rik­sens Instagram

Ven­stre har de sene­ste uger kørt hårdt på med kri­tik af rege­rin­gens hånd­te­ring af minksa­gen og de slet­te­de sms’er. Både i medi­er­ne og på de soci­a­le medi­er har fle­re af par­tiets fol­ke­tings­med­lem­mer takt­fast skudt med skar­pt og blandt andet beskyldt rege­rin­gen for bevidst at give offent­lig­he­den “usan­de og mis­vi­sen­de oplys­nin­ger” og for at hol­de befolk­nin­gen “for nar”. Også par­tiets for­mand Jakob Elle­mann-Jen­sen har været ude med kras kri­tik. Han mener, at Met­te Fre­de­rik­sen ved fle­re lej­lig­he­der har haft et “lem­fæl­digt for­hold til sand­he­den”, og på direk­te tv har han ladet dan­sker­ne vide, at han “ikke sto­ler på Dan­marks stats­mi­ni­ster.” Nu er de to så taget på tur sam­men til Gha­na for at besø­ge de dan­ske udsend­te, hvil­ket Met­te Fre­de­rik­sen ikke har været sen til at udnyt­te på sin Ins­ta­gram. Her har stats­mi­ni­ste­ren lagt et bil­le­de op af hen­de og Ven­stres for­mand, hvor hun bru­ger opsla­get til frem­hæ­ve sam­ar­bej­de og fæl­les­skab på Christiansborg. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her