End­nu en for­kla­ring fra Aal­borgs kom­mu­nal­di­rek­tør mod­si­ges: “Poli­ti­et bør nok under­sø­ge det”

Den syge­meld­te borg­me­ster Tho­mas Kastrup-Lar­sen (S) og kom­mu­nal­di­rek­tør Chri­sti­an Ros­lev er i alvor­ligt stormvejr, efter Fri­heds­bre­vet har afslø­ret mysti­ske transak­tio­ner mel­lem byg­ge­ma­ta­doren Jes­per Sko­vs­gaards ejen­dom­s­kon­cern 2E, Aal­borg Kom­mu­ne og Soci­al­de­mo­kra­tiets loka­le par­ti­for­e­ning i Aal­borg. Kom­mu­nens nuvæ­ren­de kom­mu­ni­ka­tions­chef, Kirja Hol­land Thom­sen, har tid­li­ge­re oplyst til Fri­heds­bre­vet, at det var en tid­li­ge­re leder, der vare­tog “de nær­me­re omstæn­dig­he­der omkring afta­lens ind­hold.” Men det afvi­ser den tid­li­ge­re leder nu i kla­re ven­din­ger over for Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.