Er det tid til at red­de verden?

I dag skal vi læse den fran­ske filo­sof Michel Ser­res’ lil­le bog Kri­se­ti­der (For­la­get Mind­s­pa­ce), der net­op er kom­met på dansk, og vi skal for­bi en ame­ri­kansk kvin­de, Shos­ha­na Zuboff; hun er pro­fes­sor på Har­vard Busi­ness School og begik i 2019 en kæm­pe mur­sten ved navn I over­våg­nings­ka­pi­ta­lis­mens tid. Kam­pen for en human frem­tid på mag­tens front­linje. I fre­dags var hun på besøg på CBS her i Køben­havn for at for­tæl­le om sit pro­jekt – og det gav mig ide­en til at sæt­te Michel Ser­res og Shos­ha­na Zuboff sam­men. Ser­res udgav oprin­de­ligt sin bog i 2009, Zuboff som nævnt ti år sene­re, men de er kun ble­vet mere aktu­el­le siden da; og de deler den helt over­ord­ne­de idé om, at vi lever i gan­ske dra­ma­ti­ske kri­se­ti­der. Men de går til ide­en på lidt for­skel­li­ge måder, og det skal vi høre nær­me­re om nu. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her